DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134912

ПРИНЦИП ІСТОРИЗМУ ТА ЙОГО ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ

Валерій Миколайко, Ірина Миколайко

Анотація


У статті обґрунтовано актуальність та доцільність впровадження принципу історизму у процес вивчення шкільного курсу біології для формування позитивної навчальної мотивації та наукового світогляду учнів. Проаналізовані окремі шляхи реалізації принципу історизму в шкільному курсі біології. Встановлено, що реалізація принципу історизму сприяє глибшому, ґрунтовнішому розумінню науки та вимагає вносити в навчальні програми питання, пов’язані з історією розвитку біології, що підвищує мотивації до навчання, а також створює умови для формування наукового світогляду. Розглядається оновлений зміст принципу історизму в дидактиці, моделі його реалізації в навчальному процесі. Кожна з моделей має свої переваги і недоліки. Відзначається зв'язок принципу історизму з іншими принципами навчання.

Ключові слова


принцип історизму; біологія; шляхи та моделі реалізації; вчитель біології; методичні прийоми

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаджнев Ф. И. Как мы используем исторический материал / Ф. И. Гаджнев // Физика в школе, 1981. – № 6. – С. 42.

Зеленов М. В. Сущность, формы и функции исторического знания и познания. Методы изучения истории. Классификации / М. В. Зеленов // Открытый текст : электрон. период. изд-е. – Режим доступа : www.opentext.ru/hystory/?id=1943.

Кохановский В. П. Философия и методология науки / В. П. Кохановский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – С. 183–185.

Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования: концептуальная интерпретация когнитивных практик / А. В. Лубский. Saarbriicken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. – 358 с.

Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. / І. В. Малафіїк. – К. : Кондор, 2005. – 398 с.

Матюшенко Е. Е. Построение теоретического содержания школьного биологического образования на исторической основе / Е. Е. Матюшенко, Л. Н. Сухорукова // Ярославский педагогический вестник. – 2012. – № 2. – С. 117–121.

Матюшенко Е. Е. Методика обучения общей биологии на основе исторического подхода к отбору учебного содержания / Е. Е. Матюшенко, Л. Н. Сухорукова // Биологическое и экологическое образование в средней и высшей школе: состояние, проблемы и перспективы развития : сб. мат. Межд. науч.-практич. кон. – СПб : ТЕССА, 2014. – Вып. 13. – С. 348−353.

Мощанский В. Н. Особенности биографических очерков как учебных материалов / В. Н. Мощанский // Физика в школе. – 1999. – № 3. – С. 51.

Мощанский В. Н. Принцип историзма в методических исследованиях / В. Н. Мощанский // Советская педагогика. – 1967. – № 2.

Оспенникова Е. В. Принцип историзма в обучении физике: содержание и модели реализации в средней общеобразовательной в школе / Е. В. Оспенникова, Е. С. Шестакова // Педагогическое образование в России. – 2010. – № 4. – С. 67–75.

Червонный М. А. Принцип историзма на уроках физики : метод. пособие / М. А. Червонный. – Томск : УМИЦ ТГПУ, 1999. – 70 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ