DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149222

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯОРІЄНТОВАНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Ольга Завидівська

Анотація


Обґрунтовано особливості формування здоров’яорієнтованої свідомості майбутніх менеджерів через систему професійної освіти. Проаналізовано специфіку національного менталітету і соціального буття українців та їхньої здоров’яорієнтованої свідомості. Розкрито сутність змісту поняття «здоров’яорієнтована свідомість». Виокремлено основні підходи і принципові положення системи професійної підготовки (аспект здоров’яорієнтованого змісту) майбутніх менеджерів. Сказано, що без використання змісту сучасної професійної педагогіки, формування здоров’яорієнтованої управлінської свідомості майбутніх менеджерів буде малоефективним.

Ключові слова


майбутні менеджери; здоров’яорієнтована свідомість; здоров’яорієнтоване мислення; організація; професійна освіта; ментальність; свобода; культура; навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксьонова О. В. Методика викладання економіки: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 1998. 280 с.

Бабайлов В. К. Посыпай В. Г., Поясник Г. В. Философия управления (сущность, содержание и основные направления развития). Бизнес-Информ. 2002. № 11–12. С. 133–135.

Балягіна І. А., Богорад М. А., Ковальчук Г. О. Методика викладання економіки: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Київ: КНЕУ, 2003. 341 с.

Варналій З. С. Основи підприємництва: навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп. Київ: Знання-Прес, 2003. С. 46–53.

Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб. 3-є вид., допов. і перероб. Львів: Нац. ун-т «Львів, політехніка» (Інфор.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти); «Інтелект-захід», 2007. 384 с.

Лагутін В. Д. Людина і економіка: соціоекономіка: навч. посіб. для студ. економ. спец. вищих навч. закладів. Київ: Просвiта, 1996. 336 с.

Линник І. Економічна свідомість перехідного суспільства. Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. 2005. № 3. С. 83–96.

Лукашевич М. П., Бурмака М. П. Менеджмент людських ресурсів та самоменеджмент як соціальні технології реалізації особистісного потенціалу менеджера. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. 2007. Вип. 3. С. 608–620.

Мэнкью Н. Г. Принципы економикс; пер. с англ. Санкт-Петербург: Питер Ком, 1999.

Мочерний С. В. Економічна теорія: посібник. Київ: Академія, 2003.

Осовська Г. В., Масловська Л. Ц., Осовський О. А. Менеджмент організацій: підручник. Київ: Кондор-Видавництво, 2015. 366 с.

Скринник М. А. Предмет і проблематика філософії: навч. посіб. / за заг. ред. М. А. Скринника, З. Е. Скринник. Львів: ЛБІ НБУ, 2001. 485 с.

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання: Педагогічна антропологія. Передмова / [ред. кол.: В. М. Столетов (голова) та ін.]. Київ: Рад. шк., 1952. 490 с.

Zavydivska О., Zavydivska N., Khanikiants O., Rymar O. The paradigm of health maintenance N. at Higher Education Institutions as an Important Component of Human Development in Terms of Modernity. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2017. Vol. 17 Supplement. Issue 1, Art 9. Pp. 60–65.

Zavydivska O. Zavydivska N., Kovalchuk V., Khanikiants О. Features of professional training of hr-managers: the ability to create a health-oriented environment in the organization. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2018. 18 Supplement issue (2), Art 160. Pp. 1072–1078.

Zavydivska N., Zavydivska O. Health management as component of modern higher education system. Knowledge – economy – society. Copyringht by the Crakov University of Economics: Crakov, 2014. Pp. 239–241.


Пристатейна бібліографія ГОСТ