Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини був заснований у 2003 році. Реєстраційне свідоцтво КВ №7095.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 528 збірник внесено до Переліку фахових видань України з педагогіки (до цього моменту збірник було внесено до переліку ВАК України постановою Президії ВАК України від 16.12.2009 р. № 1-05/6).

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Збірник має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, російська та англійська.

Програмні цілі та тематична спрямованість: публікація матеріалів з галузі теорії та методики навчання, педагогіки, історії педагогіки.

До збірника входять статті, у яких розглядаються актуальні проблеми вдосконалення освітнього процесу середньої і вищої школи; окреслюються шляхи фахового зростання майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки; компетентнісний підхід до сучасної навчальної та виховної практики; висвітлюються результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук.

Періодичність видання: двічі на рік.

“Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини” індексується у таких базах даних:

  • Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського;
  • Google Scholar;
  • Index Copernicus.