Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Структура статті:

  Подані до друку матеріали мають відповідати тематиці збірника та сучасному стану науки. Необхідним є дотримання вимог до наукових публікацій, визначених постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 року № 7-05/1:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується авторська стаття.
 • Формулювання мети статті (постановка завдання).
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • Список використаних джерел оформляється за правилами згідно ДСТУ 8302:2015. References оформляється згідно міжнародного стилю АРА (зразок оформлення додається).
 • Для транслітерації україномовних джерел пропонуємо скористатися сайтом http://www.slovnyk.ua/services/translit.php 
 • Для транслітерації російськомовних джерел пропонуємо скористатися сайтом https://translit.ru/

Порядок розміщення матеріалу:

 • УДК;
 • ORCID;
 • Прізвище, ім’я автора (українською, англійською мовами);
 • Вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи автора (українською, англійською мовами), e-mail;
 • Назва статті (українською, англійською мовами);
 • Анотація повинна містити мету дослідження, застосовані методи, одержані результати. Подається двома мовами: українською (500–600 друкованих знаків з пробілами) та англійською (не менше 1800 друкованих знаків з пробілами включаючи ключові слова).
 • Ключові слова (8–10) українською та англійською мовами.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. При оформленні матеріалів просимо враховувати такі вимоги:

  • Матеріал статті (обсягом 12–25 сторінок) подається в редакцію у вигляді електронного файлу: формату А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, всі поля 2,5 см, редактор Word, тип файлу RTF.
  • У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–).
  • Посилання на використані джерела оформляються у квадратних дужках, де через кому вказується номер джерела та сторінка цитування у даному виданні (зразок: [4, с. 56]).
  • До статті (окремим файлом) додається довідка про автора, у якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові автора(ів), науковий ступінь, учене звання, посада та повна назва місця роботи, домашня адреса (обов’язково вказати область та індекс), контактні телефони, e-mail.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.