ЗМІСТ ТА СУТЬ ПОНЯТТЯ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ

Автор(и)

  • Антоніна Волосенко ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189237

Ключові слова:

Самореалізація вчителя, творча самореалізація вчителя, форми, структурні компоненти, якості особистості, teacher’s self-realization, teacher’s creative self-realization, forms, structural components, personality’s qualities.

Анотація

Висвітлено теоретичні аспекти творчої самореалізації вчителя. Проаналізовано стан дослідженості в педагогічній теорії поняття «самореалізація вчителя». Розкрито суть та основні характеристики цього феномену. Визначено суть та зміст поняття «творча самореалізація вчителя». Акцентовано увагу на: форми творчої самореалізації (потенційна та актуальна); структурні компоненти творчої самореалізації (мотиваційно-цільовий, психолого-педагогічний, функціонально-діяльнісний), згруповані у підсистеми якості особистості, що сприяють творчій самореалізації вчителя (підсистема спрямованості, підсистема характерологічних особливостей особистості, підсистема творчих умінь, підсистема індивідуальних особливостей психічних процесів).

Отражены теоретические аспекты творческой самореализации учителя. Проанализировано состояние исследованности в педагогической теории понятия «самореализация учителя». Раскрыта суть и основные характеристики этого феномена. Определена суть и содержание понятия «творческая самореализация учителя». Акцентировано внимание на: формы творческой самореализации (потенциальная и актуальная); структурные компоненты творческой самореализации (мотивационно-целевой, психолого-педагогический, функционально-деятельный), сгруппированные в подсистемы качества личности, которые способствуют творческой самореализации учителя (подсистема направленности, подсистема характерологических особенностей личности, подсистема творческих умений, подсистема индивидуальных особенностей психических процессов).

The theoretical aspects of self-realization are highlighted. The level of its research in pedagogy is analyzed. The author reveals the essence and main characteristics of this phenomenon. The essence and content of the teacher’s creative self-realization are defined. The author focuses on forms of self-realization (potential and actual), structural components of self-realization (targeted, psychopedagogical and functional), grouped features of character which lead to creative self-realization of the teacher (a sub-system of direction, a sub-system of individual character peculiarities, a sub-system of creative skills and a sub-system of individual mental peculiarities).

Біографія автора

Антоніна Волосенко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Аспірант кафедри педагогіки та психології

Посилання

Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс / Андреев В. И. – Книга 2. – Казань : Издательство КГУ, 1998. – 320 с.

Бурая Л. В. Творческая самореализация школьника в системе интегрированных уроков искусства : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Бурая Людмила Владимировна. – Белгород, 2002. – 310 с.

Емельянцев С. Л. Исследование самореализации как актуальной проблемы в системе наук о человеке. Понятие самореализации в педагогической науке / С. Л. Емельянцева // Педагогика на рубеже веков : сб. науч. тр. – СПб, 1999. – С. 154–166.

Ефимова Е. А. Формирование творческой самореализации будущего педагога : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Ефимова Елена Анатольевна. – Ишим, 2007. – 214 с.

Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя [Текст] / В. И. Загвязинский. – М. : Педагогика, 1987. – 160 с.

Зайцева А. В. Творча самореалізація: теоретичні засади / А. В. Зайцева // Мистецтво та освіта. – 2007. – № 4. – С. 24–28.

Золотухина И. В. Сравнительный анализ творческой самореализации учителей в условиях инновационных и традиционных школ : дисс. ... канд. пед. наук. – Казань, 1997. – 172 с.

Сегеда Н. А. Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н. А. Сегеда. – К., 2002. – 23 с.

Сисоєва С. О. Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки / С. О. Сисиєва // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С. 79–82.

Ситникова М. И. Педагогические условия творческой самореализации личности молодого учителя : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Ситникова Мария Ивановна. – Белгород, 1995. – 215 с.

Современный словарь по педагогике / [авт-сост. Е. С. Рапацевич]. – М. : Современное слово, 2001. – 928 с.

Теплова О. Ю. Формування готовності до творчої самореалізації майбутнього вчителя музики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Теплова Олена Юріївна. – Вінниця, 2005. – 309 с.

Усова С. Н. Формирование готовности к профессиональной творческой самореализации будущего учителя начальных классов : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Усова Светлана Николаевна. – Казань, 2002. – 188 с.

Филимонова С. И. Формирование готовности специалиста физической культуры к педагогической самореализации : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Филимонова Светлана Ивановна. – СПб., 1997. – 165 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Волосенко, А. (2019). ЗМІСТ ТА СУТЬ ПОНЯТТЯ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189237

Номер

Розділ

Статті