ВИВЧЕННЯ ДИТИНИ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

  • Анжела Денисенко Харківський національний педагогічний університету імені Г. С. Сковороди, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189273

Ключові слова:

Дитина, індивід, особистість, цінності, трансформація, методи впливу, феноменологічна модель освіти, child, individual, personality, values, transformation, methods of influence, phenomenological model of education.

Анотація

У статті стисло розкриваються погляди науковців на проблему вивчення дитини; підходи, особливості цілісного вивчення природи дитини та її розвитку. В умовах трансформації освіти, розбудови незалежної держави порушуємо питання щодо пошуку нових шляхів підвищення якості освіти через виховання дитини, яка є особистістю, індивідуумом, громадянином. У даній статті зосереджуємо увагу на необхідності вивчення молодої людини ХХІ ст. із метою розробки концептуальних, змістових і технологічних аспектів розвитку життєвої та соціальної компетентності дітей, інтеграції їх у демократичне суспільство з ринковою економікою та соціокультурний простір.

В статье кратко раскрываются взгляды учёных на проблему изучения ребёнка; подходы, особенности целостного изучения природы ребёнка и его развития. В условиях трансформации образования, развития независимого государства поднимаем вопрос необходимости поиска новых путей повышения качества образования через воспитание ребёнка – личности, индивидуума и гражданина. В статье обращаем внимание на необходимость изучения молодого человека ХХІ ст. с целью разработки концептуальных, содержательных и технологичных аспектов развития жизненной и социальной компетентности детей, интеграции их в демократичное общество с рынковой экономикой и социокультурный простор.

The article deals with scholars’ views on the problem of child study; approaches, peculiarities of integral study of the nature of things and development of the child are revealed. In conditions of the transformation of education, independent state development we raise the guestion of the necessity for the search of the new ways of education quality refinement through child’s education – personality, individual and citizen. By this article we pay attention to the necessity of the young man of the XXI century study for creating conceptual, meaningful, technological aspects of the development of children’s social competence, their integration into democratic society with market economy, socio-cultural space.

Біографія автора

Анжела Денисенко, Харківський національний педагогічний університету імені Г. С. Сковороди

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки

Посилання

Бим-Бад Б. М. Педагогическая антропология / Б. М. Бим-Бад. – М. : УРАО, 1998. – 575 с.

Бочкарьова Н. С. Філософія освіти Карла Роджерса [Електронний ресурс] / Бочкарьова Н. С. – Режим доступу : http://www.lp.edu.ua/Institute/IGS/IPP/WebRC/issues/Bochkaryova_Rogers.htm.

Кант И. Сочинения : в 6 т. / И. Кант. – М. : Мысль, 1963. – 1963–1966. – Т. 1–6.

Кравцова Т. О. Проблема вивчення дитини в реформаторській педагогиці кінця ХІХ – початку ХХ століття : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Т. О. Кравцова. – Кировоград, 2007. – 250 с.

Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / ред. кол. Н. Софій, І. Єрмаков та ін. – К. : Контекст, 2000. – 336 с.

Роджерс К. Свобода учиться / К. Роджерс, Д. Фрейберг. – М. : Смысл, 2002. – 527 с.

Rogers C. R. A Way of Being / C. R. Rogers. – Boston : Houghton Mifflin, 1995. – 380 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Денисенко, А. (2019). ВИВЧЕННЯ ДИТИНИ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189273

Номер

Розділ

Статті