ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ М. М. МИРОНОВИМ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ К. Д. УШИНСЬКОГО

Автор(и)

  • Ганна Кудина Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189883

Ключові слова:

К. Д. Ушинський, М. М. Миронов, педагогічна спадщина, підручники, початкова освіта, народність, світогляд, K. D. Ushynskyi, M. М. Myronov, pedagogical heritage, textbooks, primary education, nationality, world outbook.

Анотація

Автор ознайомлює читачів із сутністю, значенням та педагогічними ідеями двох відомих педагогів – К. Д. Ушинського і М. М. Миронова. У статті порушені і всебічно обґрунтовані проблеми створення підручників для початкової освіти, висвітлено погляди педагогів на проблеми освіти і виховання підростаючого покоління, визначено їх актуальність для сучасної школи.

Автор знакомит читателей с сущностью, значением ипедагогическими идеями двух известных педагогов – К. Д. Ушинского и Н. М. Миронова. В статье затронуты и всесторонне обоснованы проблемы создания учебников для начального образования, отражены взгляды педагогов на проблемы образования и воспитания подрастающего поколения, определены их актуальность для современной школы.

The author acquaints readers with the essence, value and pedagogical ideas of two well-known teachers – K. D. Ushynskyi and M. M. Mironov. The article raises and thoroughly grounded problems of textbooks for primary education covers the views of teachers on issues of the younger generation education, defines the irrelevance to the modern school.

Біографія автора

Ганна Кудина, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Аспірант

Посилання

Зайченко І. В. Історія педагогіки. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні / Іван Васильович Зайченко // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : у 2 кн. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. 2. – 1032 с.

Миронов М. М. Батьківські турботи. Роздуми про виховання дітей у сім’ї / Микола Миколайович Миронов. – К. : Тов. «Знання» УРСР, 1967. – 45 с.

Миронов М. М. Основні вимоги до читанки / Микола Миколайович Миронов // Література в школі. – 1958. – № 5. – С. 41–46.

Миронов М. М. Підручники К. Д. Ушинського / Микола Миколайович Миронов // Радянська школа. – 1945. – № 5–6. – С. 22–30.

Миронов М. М. Педагогічні вимоги до читанок / Микола Миколайович Миронов // Радянська школа. – 1962. – № 1. – С. 45–48.

Сухомлинський В. О. Ідея всебічного виховання в її історичному розвитку / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори в 5-ти т. – К., 1978. – Т. 1. – С. 62.

Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори : в 2-х. / К. Д. Ушинський ; пер. з рос. / редкол.: В. М. Столєтов (голова) та інші. – К. : Радянська школа, 1983. – (Пед. б-ка). Т. 2. Проблеми російської школи / склав і підгот. до друку Е. Д. Днєпров ; за ред. О. І. Пискунова (відп. ред.) та ін. – 359 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кудина, Г. (2019). ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ М. М. МИРОНОВИМ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ К. Д. УШИНСЬКОГО. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189883

Номер

Розділ

Статті