ЄДНІСТЬ ЗМІСТОВОГО І ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИ ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ З РАДІОБІОЛОГІЇ В СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Світлана Кушнір Вінницький національний аграрний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189900

Ключові слова:

Вища екологічна освіта, підготовка з радаційної біології, зміст, форми, методи, педагогічні умови, high ecological education, radioactive biology training, contents, forms, methods, pedagogical conditions.

Анотація

Отимальне поєднання процесуального і змістового компонентів при формуванні знань з радіобіології в майбутніх екологів сприяє формуванню готовності студентів до професійної діяльності. Ґрунтовне засвоєння студентом-екологом аграрного ВНЗ сучасних знань з радіобіології та радіоекології трансформують їх у переконання щодо екобезпечного ведення сільського господарства та дотримання вимог екотрофології.

Отимальное соединение компонентов (процесуального и содержания) при формировании знаний по радиобиологии будущих экологов способствует формированию готовности студентов к профессиональной деятельности. Глубокое усвоение студентом-экологом аграрного университета современных знаний по радиобиологии и радиоэкологии способствует их трансформации в убеждения, которые обеспечивают экологически безопасное ведение сельського хозяйства, соответствуют принципам экотрофологии.

An author gives answers for questions concerning the unity of contents and process under the radiobioligy knowledge forming of ecologists students of the Agricultural University. The preparedness of students ecologists for the radiobiology knowledge utilization is the integrative dynamic personality quality. It has been displaying in the steadfast motivation to special activity realization, in the modern biophysical and ecological knowledge availability, conscious and responsible attitude to the contents transformation of disciplines of the radiobiological deraction in situation of real ecological or natural preserved actions.

Біографія автора

Світлана Кушнір, Вінницький національний аграрний університет

Старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища

Посилання

Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса : методические основы / Бабанский Ю. К. – М. : Просвещение, 1982. – 192 с.

Білецька Г. А. Педагогічні умови інтеграції фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін у підготовці екологів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Білецька Галина Анатоліївна. – Хмельницький, 2004. – 256 с.

Гончаренко С. У. Методика як наука : навч. посіб. / Гончаренко С. У. – Хмельницький : Вид-во ХГПК, 2000. – 30 с.

Гудков І. М. Сільськогосподарська радіобіологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Гудков, М. В. Вінничук. – Житомир : Вид-во ДАУ, 2003. – 472 с.

Іванців О. Я. Підготовка студентів біологічних факультетів до педагогічної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / О. Я. Іванців. – Луцьк, 2000. – 25 с.

Кушнір В. А. Теоретико-методологічні основи системного аналізу педагогічного процесу вищої школи : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 / Кушнір Володимир Андрійович. – Кіровоград, 2001. – 481 с.

Лазарєв М. І. Теоретичні і методичні засади моделювання змісту загальноінженерних дисциплін для технологій навчання студентів : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Лазарєв Микола Іванович. – Х., 2004. – 497 с.

Леднев В. С. Содержание образования : учебн. пособ. / Леднев В. С. – М. : Высшая шк., 1989. – 360 с.

Лук’янова Л. Б. Теорія і практика екологічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Лук’янова Лариса Борисівна. – К., 2006. – 465 с.

Корми: оцінка, використання, продукція тваринництва, екологія : посіб. / Кулик М. Ф., Кравців Р. Й., Обертюх Ю. В. та ін. – Вінниця : ПП «Видавництво «Тезис», 2003. – 334 с.

Краевский В. В. Дидактические основания определения содержания учебника / В. В. Краевский, И. Я. Лернер // Проблемы школьного учебника. Вып. 8: О конструировании учебника. – М. : Просвещение, 1980. – С. 34–49.

Магура Н. Л. Формування екологічних знань учнів професійно-технічних закладів освіти у процесі вивчення біології : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Магура Неоніла Леонтіївна. – К., 2001. – 236 с.

Мітрясова О. П. Інтегрований підхід до навчання хімії студентів аграрного університету : монографія / Мітрясова О. П. – Миколаїв : МДАУ, 2006. – 295 с.

Негруца Н. А. Формування екологічного світогляду студентів вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації аграрного профілю у процесі вивчення економічних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Негруца Наталія Андріївна. – К., 2003. – 246 с.

Рудишин С. Д. Біологічна підготовка майбутніх екологів : теорія і практика : монографія / Рудишин С. Д.– Вінниця : ВМГО «Темпус», 2009. – 394 с.

Рудишин С. Д. Теоретико-методичні засади біологічної складової підготовки еколога у вищих навчальних закладах : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Рудишин Сергій Дмитрович. – К., 2010. – 556 с.

Рудишин С. Д. Концепція біологічної підготовки еколога у вищій школі / Рудишин С. Д. // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 1. – С. 54–59.

Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики : учеб. пособ. / Скаткин М. Н. – М. : Педагогика, 1984. – 95 с.

Совгіра С. В. Філогенез екологічного світогляду / С. В. Совгіра // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 1. – С. 119–129.

Солошич І. О. Методика формування екологічних знань у майбутніх інженерів-електромеханіків у процесі навчання спеціальних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Солошич Ірина Олександрівна. – Харків, 2006. – 266 с.

Титаренко Л. М. Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Титаренко Лариса Миколаївна. – К., 2007. – 216 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кушнір, С. (2019). ЄДНІСТЬ ЗМІСТОВОГО І ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИ ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ З РАДІОБІОЛОГІЇ В СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189900

Номер

Розділ

Статті