ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ольга Осаульчик Вінницький державний аграрний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189906

Ключові слова:

Виховання, творча особистість, позааудиторна виховна робота, самовиховання, евристична співтворча діяльність, bringing up, creative personality, extra-class bringing up work, self-bringing up, innovative co-creative activity.

Анотація

У статті розглядаються основні тенденції у вирішенні проблеми виховання творчої особистості студента в системі вищої аграрної освіти. Зокрема, обґрунтовується необхідність збільшення функціонального навантаження позааудиторної виховної роботи, яка дозволяє створити найоптимальніші умови для індивідуального творчого становлення. Особлива увага звертається на актуалізацію етико-естетичного напряму виховання, який вимагає потужних творчих резервів особистості. У контексті позааудиторної виховної роботи акцентуємо на важливості самостійної роботи студентів, в основі якої лежить самостійний творчий пошук і самовиховання. Евристична співтворча діяльність розглядається нами як базова одиниця в системі виховання творчої особистості студента аграрного університету.

В статье рассматриваются основные тенденции решения проблемы воспитания творческой личности студента в системе высшего аграрного образования. В особенности, доказывается необходимость увеличения функциональной нагрузки внеаудиторной воспитательной работы, которая позволяет создать самые оптимальные условия для индивидуального творческого становления. Особенное внимание уделяется актуализации етико-естетического направления воспитания, который требует мощных творческих резервов личности. В контексте внеаудиторной воспитательной работы акцентируется на важности самостоятельной работы студентов, в основе которой лежит самостоятельный творческий поиск и самовоспитание. Эвристическая сотворческая деятельность рассматривается нами как базовая единица в системе воспитания творческой личности студента аграрного университета.

In the article we have regarded the main tendencies in solving the problem of bringing up a creative student’s personality in the system of higher agrarian education. In particular, the necessity to increase the functional meaning of extraclass bringing up is proved, that makes it possible to create the most suitable conditions for individual creative realization. Special attention was paid to ethical trend in bringing up, needing strong person’s creative reserves. In the context of extra-class bringing up we accentuate the importance of self-educative work basing  on independent creative search and self-bringing up. Innovative co-creative activity is regarded by us as the main one in the system of bringing up creative students in agrarian universities.

Біографія автора

Ольга Осаульчик, Вінницький державний аграрний університет

Викладач кафедри української та іноземних мов

Посилання

Антонець М. Розуміння педагогічної майстерності студентами вищої аграрної школи / М. Антонець // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1 (46). – С. 51–64.

Вєтохов О. Психолого-педагогічна характеристика основних сучасних методичних підходів до навчання іноземних мов / О. Вєтохов // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 2. – С. 89–97.

Зайченко І. Самодіяльні групи і «неформальні» об’єднання [Електронний ресурс]. Педагогіка (Онлайн бібліотека підручників) – режим доступу : ...pidruchniki.com.ua/.../samodiyalni_grupi_nefor... – Назва з титул. екрану.

Каленська С. Чи є престижною у наш час професія агронома? [Електронний ресурс] / С. Каленська, С. Мельник // Пропозиція. – Режим доступу : www.osvita.org.ua/pravo/law_05/part_02.htmlwww.propozitsiya.com/?page=149&itemid...

Курлянд З. Педагогіка вищої школи / З. Курлянд. – Київ : Знання, 2005. – 399 с.

Положення про позашкільний навчальний заклад – офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту : www.osvita.irpin.com/viddil/v5/d60.htm – назва з титул. екрану.

Психологічні особливості виховної роботи у вищій школі / Директор Науково-методичного центру вищої освіти МОН України К. Левківський. Міністерство освіти і науки України – офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту : ua.textreferat. com/referat-10983-6.html – назва з титул. екрану.

Свистун В. Управлінська компетентність фахівців-аграрників : сучасні тенденції та основні напрямки формування / В. Свистун // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2005. – № 2. – С. 103–110.

Сєдашова О. Формування творчої особистості студентів аграрних ВНЗ, які навчаються за економічним фахом [Електронний ресурс] / О. Сєдашова. – Режим доступу до сайту : lgiki.com.ua/.../formuvannyatvorchoyi-osobist…– Назва з титул. екрану.

Синельников В. Самовиховання як діяльність і його психологічні особливості / В. Синельников // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 3 (48). – С. 34–41.

Туркот Т. Технологія самостійної роботи студентів, що зберігає їхнє здоров’я (з досвіду роботи) / Т. Туркот, І. Осадчук // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3. – С. 65–73.

Чобітько М. Особистісно-орієнтоване професійне навчання : зміст і структура / М. Чобітько // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 3 (48). – С. 48–56.

Якубова Л. Педагогічні умови формування творчих здібностей учнів підліткового віку в процесі позакласної роботи / Л. Якубова // Наукові записки. (Серія : Педагогіка і психологія). – 2008. – № 25. – С. 122–129.

##submission.downloads##

Як цитувати

Осаульчик, О. (2019). ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.189906

Номер

Розділ

Статті