ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІКІВ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Дмитро Ступак ЖВІРЕ НАУ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.190157

Ключові слова:

Навчальний план, професійна підготовка майбутніх інженерів, curriculum, training of future engineers, учебный план, профессиональная подготовка будущих инженеров.

Анотація

У статті обґрунтовано зміст підготовки майбутніх інженерів електротехніків у ВНЗ, а саме формування у них професійних знань, умінь і навичок традиційними методами навчання. Акцентується увага на наукових підходах до удосконалення та оптимізації змісту професійної підготовки майбутніх інженерів електротехніків.

В статье обосновано содержание подготовки будущих инженеров электротехников в высших учебных заведениях, а именно формирование у них профессиональных знаний, умений и навыков традиционными методами обучения. Акцентируется внимание на научных подходах к усовершенствованию и оптимизации содержания профессиональной подготовки будущих инженеров электротехников.

Contents of preparation future engineer electrical engineer is motivated in article in high educational institutions, as follows shaping beside them professional knowledge’s, skills and abilities by traditional methods of the education. Attention is accented on scientific approach to improvement and optimization of the contents of the training future engineer electrical engineer.

Біографія автора

Дмитро Ступак, ЖВІРЕ НАУ

Старший інженер кафедри

Посилання

А. М. Алексюк. Педагогіка вищої освіти України : підручник для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.

Галузевий стандарт вищої освіти України з напряму підготовки: 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» галузі знань: 0507 «Електротехніка та електромеханіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». – Київ, 2009.

Козлакова Г. А. Высшее техническое образование (педагогический, дидактический и социально-психологический аспекты) : монографія / Г. А.Козлакова, В. К. Маригодов, А. А. Слободянюк. – Севастополь : Изд-во СевГТУ, 2001. – 268 с.

Наказ Міністерство освіти України № 161 від 2.06.93 р «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України».

##submission.downloads##

Як цитувати

Ступак, Д. (2019). ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІКІВ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (1). https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2012.190157

Номер

Розділ

Статті