ФОРМИ І МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.4.2020.224068

Ключові слова:

підприємницька культура, форми навчання, методи навчання, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи, інтерактивне навчання, квазіпрофесійні методи, дистанційне навчання.

Анотація

Виокремлено найбільш ефективні форми і методи організації навчального процесу студентів бакалаврату спеціальності 017 Фізична культура і спорт з урахуванням необхідності формування підприємницької культури здобувачів вищої освіти. Серед форм організації навчання виокремлено: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійну роботу, практичну підготовку та контрольні заходи. Розроблено концепт-карту «Форми і методи формування підприємницької культури», яка може використовуватись для спрощення процесу розроблення навчальних робочих програм певних дисциплін.

Біографія автора

Олександр Верітов, Запорізький національний університет.

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач кафедри фізичної культури та спорту.

Посилання

Innovaciini tekhnolohii navchannia (2017). kol. avtoriv; Bakhtiiarova Kh. Sh., Aristova A. V., Volobuieva S. V. (Ed.). Kyiv: NTU [in Ukrainian].

Vishtak, N. M., Shtyrova, I. A., Gricyuk, S. N. (2016). Metody i formy distantsionnogo obucheniya v dopolnitelnom professionalnom obrazovanii [Methods and forms of distance learning in additional professional education]. Sovremennyye naukoyemkiye tekhnologii, 6‒1, 107‒110. URL: http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=35988 [in Russian].

Hovorov, Ye. M. (2013). Analiz suchasnykh metodiv vyrishennia tvorchykh zadach na zaniattiakh z tekhnichnoi tvorchosti uchniv [Analysis of modern methods of solving creative problems in classes on technical creativity of students]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky, Issue 108.2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_2_108_9 [in Ukrainian].

Novoselova, Yu. A., Martynova, A. Yu. (2016). Metody obucheniya v VUZE [Teaching methods at the university]. Molodezh i nauka, 5, 42‒47 [in Russian].

Polozhennia pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu u Kyivskomu natsionalnomu universyteti imeni Tarasa Shevchenka (2018). [Regulations on the organization of the educational process at the Taras Shevchenko National University of Kyiv]. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].

Rieutova, V. V. (2013). Rozvytok informatsiinoi kultury vchyteliv osnov ekonomiky v systemi pisliadyplomnoi osvity. Candidate’s thesis. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Svatiev, A. V. (2013). Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky maibutnoho trenera-vykladacha do profesiinoi diialnosti. Doctor’s thesis. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Sushchenko, L. P. (2003). Teoretyko-metodolohichni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia ta sportu u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Extended abstract of doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-04

Номер

Розділ

Статті