ДІАГНОСТИКА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.4.2020.224092

Ключові слова:

діагностика, дослідно-еспериментальна робота, здоров’язбережувальна компетентність, майбутній учитель біології, рівні сформованості, критерії, показники.

Анотація

У статті розкрито хід діагностики здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя біології за мотиваційно-ціннісним, когнітивно-інформаційним, практично-діяльнісним критеріями. Дослідно-експериментальна робота здійснювалася у два етапи: констатувальний та формувальний. На констатувальному етапі визначено початковий низький рівень сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів біології, який показав відсутність значної відмінності між рівнями сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів біології за мотиваційно-ціннісним, когнітивно-інформаційним, практично-діяльнісним критеріями.
Формувальний експеримент довів наявність високого рівня здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів біології за мотиваційно-ціннісним, когнітивно-інформаційним, практично-діяльнісним критеріями у експериментальній та середнього у контрольній групах та значну відмінність між ними.

Біографії авторів

Світлана Совгіра, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Доктор педагогічних наук, професор.

Тамара Миронюк, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Посилання

Bobrytska, V. I. (2006). Teoretychni i metodychni osnovy formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia u maibutnikh uchyteliv u protsesi vyvchennia pryrodnychykh nauk. Doctor’s thesis. K. [in Ukrainian].

Bondarenko, T. Ye. (2012). Vyznachennia struktury zdoroviazberihaiuchoi kompetentnosti maibutnikh vchyteliv biolohii. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 1, 214–223 [in Ukrainian].

Vasina, N. A. (2010). Metodika formirovaniya kompetentnosti zdorovyesberezhenyia pri obuchenii razdelu biologii. Extended abstract of candidate’s thesis. Astrakhan [in Russian].

Vashchenko, O., Svyrydenko, S. (2006). Hotovnist vchytelia do vykorystannia zdoroviazberihaiuchykh tekhnolohii u navchalno-vykhovnomu protsesi. Zdorovia ta fizychna kultura, 8, 1–6 [in Ukrainian].

Zhdanova, E. V. (2005). Formirovaniye tsennostnogo otnosheniya k zdorovyu u studentov pedagogicheskogo vuza pri izuchenii distsyplin mediko-biologicheskogo tsikla. Candidate’s thesis. Ekaterinburg [in Russian].

Ingenkamp, K. (1991). Pedagogicheskaya diagnostika. M.: Pedagogika [in Russian].

Kalinova, G. S., Myagkova, A. N., Reznikova, V. Z. (1991). Podkhody k sovershenstvovaniyu soderzhaniya srednego biologicheskogo obrazovaniya. Biologiya v shkole, 4, 27–31 [in Russian].

Lukashin, Yu. V. (2010). Formirovaniye zdorovyesberegayushchey kompetentsii u studentov pedagogicheskogo vuza. Extended abstract of candidate’s thesis. Penza [in Russian].

Mamitova, G. A. (2006). Pedagogicheskiye usloviya formirovaniya individualnogo stilya zdorovogo obraza zhizni uchashchikhsya v protsesse izucheniya biologii. Candidate’s thesis. Karachayevsk [in Russian].

Pedahohichna diahnostyka. (2012). V. I. Uruskyi (Ed.). Ternopil [in Ukrainian].

Riabchenko, S. V. (2015). Kontseptualni zasady formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnioho vchytelia biolohii v innovatsiinomu seredovyshchi. Pedahohika ta psykholohiia, Issue 47, 144–154 [in Ukrainian].

Sapeltseva, I. V. (2004). Formirovaniye motivatsii k zdorovomu obrazu zhizni u podrostkov 14–15 let pri izuchenii kursa «Chelovek i ego zdorovye». Candidate’s thesis. Ekaterinburg [in Russian].

Stryzhak, S. V. (2005). Naukovo-metodychni osnovy profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pryrodnychykh dystsyplin u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh. Extended abstract of candidate’s thesis. K. [in Ukrainian].

Shapran, Yu. (2013). Formuvannia zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti studentiv-biolohiv pedahohichnoho universytetu. Humanitarnyi visnyk, 30, 314–321 [in Ukrainian].

Shapran, Yu. P. (2014). Teoretychni i metodychni zasady formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv biolohii. Extended abstract of doctor’s thesis. K.[in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-04

Номер

Розділ

Статті