ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ СУЧАСНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.4.2020.224115

Ключові слова:

професійна діяльність, дослідницька парадигма, дослідницька діяльність, дослідницькі вміння, дослідницька компетентність, дослідницька компетентність учителя, структура дослідницької компетентності, науково-дослідна робота студентів, навчально-дослідна робота, позааудиторна науково-дослідна робота.

Анотація

У статті розглядається науково-дослідницька компетентність майбутнього вчителя як вимога сучасності та невід’ємна складова його професійної компетентності. Здійснено аналіз поняття «дослідницька компетентність». Запропоновано визначення поняття «дослідницька компетентність учителя». Визначено основні компоненти структури дослідницької компетентності майбутнього вчителя. Доводиться, що дослідницька компетентність майбутніх учителів є результатом їх ефективної науково-дослідної діяльності у навчальний та позанавчальний час.

Біографія автора

Марія Кудла, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Посилання

Andreyev, V. I. (1981). Evristicheskoye programmirovaniye uchebno-issledovatelskoy deyatelnosti. M.: Vysshaya shkola [in Russian].

Arkhypova, M. (2009). Doslidnytska kompetentnist maibutnikh inzheneriv-pedahohiv. Profesiine stanovlennia osobystosti: problemy i perspektyvy: materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Khmelnytskyi, 144–148 [in Ukrainian].

Barannikov, A. V. (2002). Soderzhaniye obshchego obrazovaniya: kompetentnostnyy podkhod. M.: GU VShE [in Russian].

Holovan, M. S. (2012). Model formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv u protsesi profesiinoi pidhotovky. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 5(23), 196–205 [in Ukrainian].

Horshkova, L. M., Koval, L. V. (2015). Pedahohichni umovy formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti studentiv biolohichnoho profiliu. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka, issue 27, 78–84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2015_27_16 [in Ukrainian].

Hrozan, S. (2017). Kompetentnisna model profesiinoho rozvytku maibutnoho vchytelia. Naukovi zapysky RDHU, 15(58), 121–124 [in Ukrainian].

Zimnyaya, I. A. (2004). Klyuchevyye kompetentnosti kak rezultativno-tselevaya osnova kompetentnostnogo podkhoda v obrazovanii. M.: Issledovatelskiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov [in Russian].

Lavrysh, Yu. E. (2013). Osoblyvosti orhanizatsii naukovo-doslidnytskoi diialnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Seriia: Filolohiia. Pedahohika, Issue 2, 72–76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntufl_2013_ 2_13 [in Ukrainian].

Norkina, O. V. Rozvytok doslidnytskoi kompetentnosti pedahohiv yak umova pidvyshchennia efektyvnosti doslidno-eksperymentalnoi roboty URL: http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/idpurso/paper/view/92 [in Ukrainian].

Onipko, V. (2013). Orhanizatsiia poshukovo-doslidnytskoi diialnosti maibutnikh uchyteliv pryrodnychykh dystsyplin u pidhotovtsi do roboty u profilnii shkoli. Vytoky pedahohichnoi maisternosti, Issue 11, 246–250 [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy № 1556-VII vid 01.07.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy № 2145-VIII vid 05.09.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian]

Khutorskoy, A. V. (2003). Klyuchevyye kompetentsii kak komponent lichnostno-oriyentirovannoy paradigmy obrazovaniya. Narodnoye obrazovaniye, 2, 55–61 [in Russian].

Sheiko, V. M., Kushnarenko, N. M. (2006). Orhanizatsiia ta metodyka naukovo-doslidnoi diialnosti. K.: Znannia [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-04

Номер

Розділ

Статті