DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.134382

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: ДОКУМЕНТОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Олена Балдинюк

Анотація


У статті досліджено історію виникнення поняття «інвалід» та його зміни залежно від культурних традицій і соціальних умов. Охарактеризовано основні нормативно-правові акти, спрямовані на забезпечення реалізації прав людей з особливими потребами в Україні. Здійснено аналіз актуальних проблем соціального захисту дітей-інвалідів в Україні та проаналізовано їх причини: складні економічні умови, погіршення екологічної ситуації, погіршення якості продуктів харчування, зростання стресових ситуацій у повсякденному житті, недосконалість існуючої системи медичного та соціального забезпечення.

Ключові слова


діти; інвалідність; діти з особливими потребами; соціальна політика; соціальний захист; інклюзивна освіта; права дітей з особливими потребами; актуальні проблеми; шляхи подолання

Повний текст:

PDF

Посилання


Богданова І. М. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник – Харків: Бурун Книга, 2011. – 160 с. – Ресурс доступу: http://libfree.com/ 126757282pedagogikasotsialna_pedagogika__bogdanova_im.html.

Гончаров А. В. Соціальний захист як правова категорія / А. В. Гончаров // Правова держава : історія, сучасність та перспективи формування в Україні : всеукр. наук.-практ. конф., 24 квітня 2009 р., Запоріжжя : у 2 ч. – Запоріжжя, 2009. – Ч. 1. – С. 51–53.

Декларація про права інвалідів (затв. Резолюцією тринадцятої сесії Генеральної Асамблеї ООН 3447 (XXX) від 9 грудня 1975 р.) / Ресурс доступу: http://www.un.org

Державна доповідь про становище дітей в Україні «Реалізація Конвенції ООН про права дитини в Україні: досягнення, проблеми, перспективи» (за період 2009-2016 рр.). К. – 2016. – 160 с.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – Київ, Сiмферополь : Унiверсум, 2012. – 536 с.

Закон України «Про основи захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – № 21. – С. 252.

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06 жовтня 2005 року № 2961-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 2–3. – С. 36.

Засенко В., Колупаєва А. Діти з особливими потребами: пріоритетні напрями державної політики України в галузі освіти, соціального захисту й охорони здоров’я // Особлива дитина: навчання і виховання, № 3, 2014 – С. 20‒29.

Інвалідність та суспільство: навчально-методичний посібник. За заг. редакцією Байди Л. Ю., Красюкової – Еннс О. В. / Кол. авторів: Байда Л. Ю., Красюкова – Еннс О. В., Буров С Ю., Азін В. О., Грибальський Я. В., Найда Ю. М. – К., 2012. – 216 с.

Інтегрований курс соціально-педагогічної теорії і практики : [навч. посіб.] / О. О. Біла, І. М. Богданова, З. Н. Курлянд та ін. // за ред. І. М. Богданової. – Одеса: Пальміра, 2005. – 544 с.

Козуб І. До питання про вживання поняття «Інвалід в національному законодавстві» / І. Козуб // Наука молода. – 2009. – С. 123–127.

Колісніченко А. І. Історія держави і політико-правових вчень Стародавньої Греції та Риму: Навчальний посібник / А. І. Колісніченко. – Миколаїв: Видавництво МФ НаУКМА, 2002. – 274 с.

Малюга Л. Ю. Деякі аспекти використання поняття «інвалід» та його трактування / Л. Ю. Малюга // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2013. – Вип. 6‒3(1). – С. 140‒142.

Нагорна В. В. Класифікація та види прав дітей з особливими потребами // Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 4. Том 1. – 2013. – С. 138‒142.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под редакцией члена-корреспондента АН СССР Н. Ю. Шведовой, 18-е издание стереотип. – М.: Русский язык, 1986. – 620 с.

Сачок В. О. Теоретико-історичний аналіз розвитку становлення системи опіки і навчання осіб з вадами розвитку [Електронний ресурс]/ В. О. Сачок. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Vchdpu/ped/ 2012_96/Sachok.pdf

Сташків Б. І. Право громадян України на соціальне забезпечення // Збірник наукових праць. Серія «Право». Випуск 2. – Х.: Видавництво ХНАДУ, 2002. – 245 с.

Сутність та пріоритетні напрями реформування державної політики у сфері соціального захисту дітей з інвалідністю на сучасному етапі / С. К. Корнієнко, О. М. Петроє // Державне управління: теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 37‒46.

Чічкань М. В. Правове регулювання соціального захисту інвалідів в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / М. В. Чічкань; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х., 2009. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ