DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.134431

ДІАГНОСТИЧНИЙ МЕТОД У СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Інна Гончар

Анотація


У статті висвітлено питання діагностики як методу соціально-виховної роботи, представлено теоретичний та практичний аспект питання. З огляду на узагальнення наукових позицій щодо ключових положень соціально-педагогічної діагностики як методу роботи фахівця соціальної сфери подано узагальнене уявлення про зміст поняття «соціально-педагогічна діагностика», визначено методи її проведення та основні етапи. З’ясовано, що метою соціально-педагогічної діагностики є встановлення соціального діагнозу. На основі методів діагностики запропоновано авторську програму вивчення особистості учня V‒ІX класів, яка складається з трьох діагностичних блоків: особливості соціально-психологічного клімату сім’ї, індивідуально-типологічні особливості учня, соціально-психологічний статус.

Ключові слова


діагностика; соціальний педагог; методи; соціальний діагноз; етапи; програма; методика; індивідуально-типологічні особливості; соціально-психологічний статус; соціально-психологічний клімат

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксютина З. Методология и методика психолого-педагогических исследований : Учебное пособие / З. Аксютина, Н. Колмогорова. ‒ Омск, 2012. – 270 с.

Безпалько О. В. Соціальне проектування: навч. посіб. / О. В. Безпалько; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т психології та соц. педагогіки. ‒ К., 2010. ‒ 127 с.

Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України : Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 р. № 864 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.psyua.com.ua/index.php?lang=ua&page=legislation

Соціально-педагогічна діагностика : наук.-метод. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Краснова, Л. П. Харченко, Я. І. Юрків, І. С. Сьомкіна; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 429 с.

Соціально-педагогічна діагностика дітей та родин, які опинились в складних життєвих обставинах : метод. рек. / автори-упор. В. Г. Панок, В. Д. Острова. – К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. – 68 с.

Тюптя Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика: Навч.посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – К. : Знання, 2008. – 574 c.

Холостова Е. И. Социальная работа : Учебное пособие. – 6-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К*», 2009. – 860 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ