DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.134451

ВПЛИВ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДІЯЧІВ ОСВІТИ НА ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.)

Тетяна Зузяк

Анотація


У статті аналізується вплив західноєвропейських діячів освіти на підготовку вчительських кадрів Східного Поділля, зокрема в Подільській та Немирівській гімназіях та Подільській духовній семінарії протягом кінця XVIII–XIX століть. Зауважимо, що польський етнос залишив глибокий слід в історії Східного Поділля ХVIII–ХХ століть, представники польської інтелігенції сприяли розвитку педагогічної освіти, вони надавали допомогу викладачам та учням, були фундаторами навчальних закладів. Розглянуто, що не дивлячись на політику Російської імперії епоха Просвітництва призвела до усвідомлення потреби змін у традиційній системі навчання молоді Східного Поділля.

Ключові слова


Східне Поділля; педагогічна освіта; західноєвропейська педагогічна думка; педагогічні курси; німецькі педагоги

Повний текст:

PDF

Посилання


Личман Б. История России / Б. Личман. – Екатеринбург: Изд-во «СВ-96», 2001; Кн. 1. – 368 с.

Демков М. И. Влияние западноевропейской педагогики на русскую педагогіку / М. И. Демков // ЖМНП, 1910. – Ч. XXVII, май, отд. ІІІ. – С. 28–60.

Огієнко І. Українська культура / І. Огієнко. – Вінніпег, 1970 – 272 с.

Ельницкий К. Очерки по истории педагогіки / К. Ельницкий. – С.-Петербугр, 1885. –188 с.

Генкель Г. Народное образование на Западе и у нас / Г. Генкель. – С.-Петербург, 1908. – 153 с.

Материалы по вопросу о приготовления учителей начальных народных училищ: выписка из журнала Учен.ком. М-ва нар. Просвещения и др. материалы. – СПб., 1865. – 75 с.

Демков М. Русская педагогия XVIII века / М. Демков // Педагогический сборник. – 1896, № 10 – С. 266.

Григорьев В. Исторический очерк русской школы / В. Григорьев. – Москва: Товарищество Тип. А. И. Мамонтова, 1900. – 587 с.

Нагребецький А. Н. Шлях крізь віки / А. Н. Нагребецький. – Вінниця, 2006. – 464 с.

Лотоцкий А. Духовное образование в первуй половине XIX века / А. Лотоцкий // Вестник воспитания. – Сентябрь, № 6. – 1903 – С. 132‒173.

Аскоченский А. Итория Киевской духовной академии до преобразования её в 1819 году / А. Аскоченский. – Санкт-Петербург, 1863. – 293 с.

Колесник В. Відомі поляки в історії Вінниччини: Біографічний словник/ В. Колесник. – Вінниця: ВМГО «Розвиток», 2007. – 1008 с., іл.

Winnica katolicka // Kurier galicyjski. – 2014. – Nr 7 (203). – S.28.

Marczynski X. Wawrzync. Statystyczne, topograficzne i historyczne opisanie gubernii Podolskiey./ Wawrzync Marczynski. – Wilno,1822. – 288 s.

Сваричевський А. Музикознавець і фольклорист Коціпінський. / А. Сваричевський А. // Поляки на Хмельниччині : погляд крізь віки// Зб. наук. праць за матеріалами міжнародної наукової конференції (23–24 червня 1999 року). – Хмельницький, 1999. – С. 555.

Прокопчук В. Владислав Заремба – український і польський композитор./В. Прокопчук//Поляки на Хмельниччині : погляд крізь віки // Зб. наук. праць за матеріалами міжнародної наукової конференції (23-24 червня 1999 року). – Хмельницький, 1999. – С. 562.

Стрибульский С. Историческая записка о Немировской гимназии1838‒1888 / С. Стрибульский. – Немиров, 1888 – 218 с.

Пажимський О. Синявські, Чарторийські./О.Пажимський // Поляки на Хмельниччині : погляд крізь віки// Зб. наук. праць за матеріалами міжнародної наукової конференції (23‒24 червня 1999 року). – Хмельницький, 1999. – С. 468

Борисевич С. Дворянський рід Маньковських на Поділлі / С. Борисевич // Поляки на Хмельниччині : погляд крізь віки// Зб. наук. праць за матеріалами міжнародної наукової конференції (23‒24 червня 1999 року). – Хмельницький, 1999. – С. 506.

Чубинский П. П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край/ П. П. Чубинский. – Т.7. – СПб., 1872. – 337 с.

Крочак Б. В. Переслідування та утиски польської освіти на Поділлі в 60-ті рр. Х1Х ст. / Б. В. Крочак // Поляки на Хмельниччині : погляд крізь віки// Зб. наук. праць за матеріалами міжнародної наукової конференції (23–24 червня 1999 року). – Хмельницький, 1999. – С. 207–210.

Шмидт Е. История средних учебных заведений в России / Е. Шимдт / Перевод с нем. А. О. Нейлисова. – С.-Петербург: Типография В. С. Балашева, 1878. – 684 с.

Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Доповнення. – Париж, Нью-Йорк, 1995. – Т. 11. – 398 с.

Музиченко О. Ф. Ідеї Песталоцці на Україні і в Росії / О. Ф. Музиченко// Шлях освіти. – №1, січень, 1927 р. – С. 64.

Чехов Н. В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века/ Н. В. Чехов. – М., 1912. – 224 с.: ил.

Мельник Е. М. Поразка польського національного повстання 1830 – 1831 рр. і посилення русифікації на Поділлі / Е. М. Мельник// Поляки на Хмельниччині : погляд крізь віки // Зб. наук. праць за матеріалами міжнародної наукової конференції (23‒24 червня 1999 року). – Хмельницький, 1999. – С. 167‒172.

Воспоминания М. К. Чалого 1844‒1852. Выпуск 2-ой из «Киевской старины». – Киев, 1895. – 142 с.

Валігура І. Педагогічні журнали у фонді відділу рідкісних і цінних видан/ І. Валігура// Подільський книжник: альманах. Вип 1. – Вінниця, 2009. – 160 с.: іл..

Кравець В. Зарубіжна школа і педагогіка XX ст. – Тернопіль, 1996. – 290 с.

ДАВО України, ф. 19, оп.1, спр. 244‒144 арк.

Вестник воспитания. – 1911, №5 – C. 93.

Программы учительських курсов. – С.-Петербург: Типография Товарищества «Наш век», 1911. – 48 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ