DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.134456

ВИХОВАННЯ В УЧНІВ ЖИТТЄВОЇ АКТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПОЗАУРОЧНОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олександр Коберник

Анотація


У статті розкриваються теоретичні і прикладні аспекти виховання життєвої активності учні у процесі позакласної проектної діяльності. На основі аналізу наукових джерел з теми дослідження, експериментальної роботи доводиться, що виховання життєвої активності, як готовності людини до свідомого вибору місця в житті, здатності максимально розкрити і реалізувати свої потенційні можливості, закладені природою здібності, схильності і талант, формується тим інтенсивніше, чим більший простір для ініціативності, самостійності, самодіяльності, елементів творчості, чим різноманітніші зв’язки і спілкування індивіда

Ключові слова


життєва активність; виховна технологія; проект; проектна діяльність; позакласна робота; види проектів; методика проектування; учні

Повний текст:

PDF

Посилання


Ассаул В. Метод проектів у виховній роботі // Проектна діяльність у ліцеї: компетентнісний потенціал, теорія і практика: Науково-методичний посібник / За редакцією С. М. Шевцової, І. Г. Єрмакова, О. В. Батечко, В. О. Жадька. – К.: Департамент, 2008. – 520 с.

Бабкіна М. І. Формування активної громадянської позиції підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи [Текст]: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Майя Іванівна Бабкіна; Ін-т пробл. виховання НАПН України. – Київ. – 2009. – 231 с.

Выготский Л. С. Проблема возраста / Выготский Л. С. Собр. соч. В 6-ти т. Т.4. – М.: Педагогика, 1984. – 432 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – Київ: Либідь, 1997. – 376 с.

Данілова А. П. Соціальний проект як засіб формування та розвитку ініціативності учнівської молоді / А. П. Данілова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2013. – Вип. 17(1). – С. 237‒246.

Джонсон Дж. К. Методы проектирования: [пер. с англ.] / Дж. К. Джонсон. – 2-е изд., доп. – М.: Мир, 1986. – 326 с.

Енциклопедія освіти / Академ. пед. наук; гол.ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Килпатрик В. Х. Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе / пер. с англ. Е. Н. Янжул. Л., 1925.

Лук’янова Л. Технологія організації проектної діяльності / Л. Лук’янова // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 10. – С. 16‒21.

Соціальна педагогіка: словник-довідник / За заг. ред. Т. Ф. Алєксєєнко. – Вінниця: Планер – 2009. – 542 с.

Твердохлєб М. Соціальна активність – шлях до вирішення проблеми виховання особистості ХХІ століття / М. Твердохлєб // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2007. – № 23. – С. 144‒152.

Уйсімбаєва М. Проектна діяльність: теоретичні аспекти / М. Уйсімбаєва // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2014. Випуск 13. – С. 263‒258.

Dewey J. (1916). Democracy and Education: An introduction to the philosophy of education. New York, NY: Macmillan.


Пристатейна бібліографія ГОСТ