DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.134703

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ В АСПЕКТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ДОШКІЛЬНОЮ ГРУПОЮ

Жанна Матюх

Анотація


У статті представлено методику розвитку ІК-компетентності вихователя в аспекті використання мультимедійних технологій у навчально-виховній роботі з інклюзивною дошкільною групою. На основі аналізу джерельної бази дослідження визначено зміст поняття ІК-компетентності вихователя й основні компоненти методики: окреслено мету та завдання, зміст, підходи, принципи, методи, форми та засоби підготовки. Охарактеризовано рівні та показники розвитку ІК-компетентності вихователя в аспекті використання мультимедійних технологій у навчально-виховній роботі з інклюзивною дошкільною групою.

Ключові слова


методика; ІК-компетентність вихователя; інформаційно-комунікаційні технології; мультимедійні технології; інклюзивна освіта; дошкільний навчальний заклад; інклюзивна дошкільна група; діти з особливостями психофізичного розвитку; заклад педагогічної освіти; підвищення кваліфікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко С. У. Методика як наука / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 2000. – 156 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. – 205 с.

Дегтярьова Г. Формування ІКТ-компетентності вчителів-філологів у системі неперервної освіти [Електронний ресурс] / Г. А. Дегтярьова. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua›docs/5/11degsue.pdf

Краевский В. В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах / Краевский В. В., Хуторской А. В. // Педагогика. – 2003. – № 2. – С. 3–10.

Кузьмінський А. І. Педагогіка: підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко / [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання-Прес, 2008. – 447 с.

Матюх Ж. В. Деякі аспекти використання мультимедійних технологій в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу / Матюх Ж. В. // Зб. матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2016» / за заг. ред. проф. Спіріна О. М. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2016. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/707095/

Матюх Ж. В. Модель використання мультимедійних технологій вихователем дошкільного навчального закладу у навчально-виховній роботі з інклюзивною групою / Матюх Ж. В. // Матеріали Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2017. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/707368/1

Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України: метод. рекомендації / [В. Ю. Биков, О. В. Білоус, Ю. М. Богачков та ін.]; за заг. Ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук. – К. : Атіка, 2010. – 88 с.

Семчук С. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Семчук С. // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – № 8 (Ч. 2). – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2014/8_2/29.pdf

Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – № 5 (13). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/ itlt/article/viewFile/183/169

Степанишин Б. І. Викладання української літератури в школі : Метод. посіб. для вчителя / Степанишин Б. І. – К. : РВЦ «Проза», 1995. – 265 с.

Тихонова Т. В. Особливості організації навчання спецкурсу «Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності вчителя» в умовах післядипломної освіти / Т. В. Тихонова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2012. – Вип. 1.38 (1). – С. 85–89.

Nosenko, Yu., Matyukh, Zh.: The Implementation of Multimedia Technology in Ukrainian Inclusive Pre-school Education. In: 13th Int. Conf. ICTERI, pp. 459-466. CEUR Workshop Proceedings, Kyiv (2017), http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000459.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ