DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134817

АКТИВІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Оксана Браславська

Анотація


Стаття присвячена проблемі активізації професійного самовизначення учнів. Мета статті полягає у розкритті методики активізації професійного самовизначення учнів у розвивальному середовищі закладу загальної середньої освіти. Встановлено, що важливою педагогічною умовою виконання поставленого завдання є створення ігрового середовища в класі чи групі учнів. В основі використовуваних методів лежить застосування активних методів самовизначення особистості у подальшій професійній діяльності. Головна роль відводиться прийомам співпраці в колективі, відстоювання власної думки, орієнтування у світі професій. Доведено, що професійне самовизначення учнів успішно здійснюється в рамках спеціально організованого процесу в тісній співпраці вчителя, як організатора профорієнтаційних ігор та учнів, як їх учасників

Ключові слова


професійне самовизначення; світ професій; профорієнтація; колектив; профорієнтаційні ігри; розвивальне середовище закладу загальної середньої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про освіту» від 05.092017 р. № 2145-19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 21.10.2017).

Зинченко В. П. Человек развивающийся. Очерки российской психологии / В. П. Зинченко, Е. Б. Моргунов. – М. : Тривола, 1994. – 304 с.

Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения : учебн. пособ. для студ. высш. уч. заведений / Е. А. Климов. – 4 изд. стер. – М. : Издат. центр «Академия», 2010. – 304 с.

Педагогика: Большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. – Мн. : Соврем. слово, 2005. – 720 с.

Поддъяков Н. Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противодействие, конфликт / Н. Н. Поддъяков. – М. : Б.и., 2000. – 266 с.

Пряжникова Е. Ю. Профориентация : учебн. пособ. для студентов высш. учебн. завед. / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. – 5-е изд. испр. и доп. – М. : Академия, 2010. – 496 с.

Савченко О. Я. Новий етап розвитку шкільної освіти і підготовки вчителя / О. Я. Савченко // Шлях освіти. – 2003. – № 3. – С. 2–6.

Словник-довідник з педагогіки і психології вищої школи / Н. Є. Герасимова, Н. В. Касярум, В. М. Король, О. П. Савченко. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 212 с.

Франселла Ф. Новый метод исследования личности. Руководство по репертуарным личностным методикам / Ф. Франселла, Д. Банністер. – М. : Прогресс 1987. – 236 с.

Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека : учебное пособие, 2-е изд,, перераб. и доп. – М. : Логос, 1996. – 320 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ