ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

Автор(и)

  • Сергій Галецький
  • Тетяна Галецька

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134826

Ключові слова:

інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технології, дистанційна освіта, електронне навчання, інтерактивне спілкування, комп’ютер, мережа Інтернет

Анотація

У статті розглядаються особливості впровадження дистанційного навчання. Наголошено, що розвиток інформаційного суспільства передбачає активне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті, що дозволяє покращити якість навчання, пришвидшити передавання знань та модернізувати систему освіти в цілому. Розкрито сутність поняття дистанційне навчання. Охарактеризовано основні переваги дистанційного навчання для ЗВО, студентів та роботодавців. Окреслено труднощі організації дистанційної освіти для ЗВО, підприємств та організацій.

Біографії авторів

Сергій Галецький

викладач кафедри міжнародної мовної комунікації Національного університету «Острозька академія»

Тетяна Галецька

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу, Національний університет «Острозька академія»

Посилання

Впровадження дистанційних технологій навчання у ВНЗ: засади, проблеми, практичний досвід : зб. тез виступів на міжвуз. наук.-метод. вебінарі / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2015. – 64 с.

Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології : навч. посіб. для студ. за напрямом підготовки «Транспортнітехнології» / О. В. Грицунов ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 222 с.

Інтерактивні методи навчання : навч. посіб. / за заг. ред. П. Шевчука і П. Фенриха. – Щецін : Вид-во WSAP, 2005. – 170 с.

Осадчий В. В. Cистема дистанційного навчання університету [Електронний ресурс] / В. В. Осадчий. – Режим доступу : http://lib.

mdpu.org.ua/nvsp/articles/2010/30_05.pdf

Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. / Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дудук В. І. – К. : «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. – 296 с.

Holmberg B. The Evolution, Principles and Practices of Distance Education / B. Holmberg. – Oldenburg : Bibliotheks und Informations system der Universitat Oldenburg, 2005. – 171 p.

Mason R. IET’s Masters in open and distance education: What have we learned? [Electronic resource] / R. Mason. – Electronic text data. – 2001. – Mode of acces : http://iet.open.ac.uk/pp/r.d.mason/downloads/maeval.pdf. – Title from the screen.

Nipper S. Third Generation Distance Learning and Computer Conferencing. In: Mindweave: Communication, Computers and Distance Education / [eds. R. D. Mason, A. R. Kaye]. – Oxford : Pergamon Press, 1989. – P. 63–70.

Simpson O. Supporting student in online, open and distance learning / O. Simpson. – London : Kogan page Limited, 2002. – 237 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті