DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134826

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

Сергій Галецький, Тетяна Галецька

Анотація


У статті розглядаються особливості впровадження дистанційного навчання. Наголошено, що розвиток інформаційного суспільства передбачає активне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті, що дозволяє покращити якість навчання, пришвидшити передавання знань та модернізувати систему освіти в цілому. Розкрито сутність поняття дистанційне навчання. Охарактеризовано основні переваги дистанційного навчання для ЗВО, студентів та роботодавців. Окреслено труднощі організації дистанційної освіти для ЗВО, підприємств та організацій.

Ключові слова


інформаційне суспільство; інформаційно-комунікаційні технології; дистанційна освіта; електронне навчання; інтерактивне спілкування; комп’ютер; мережа Інтернет

Повний текст:

PDF

Посилання


Впровадження дистанційних технологій навчання у ВНЗ: засади, проблеми, практичний досвід : зб. тез виступів на міжвуз. наук.-метод. вебінарі / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2015. – 64 с.

Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології : навч. посіб. для студ. за напрямом підготовки «Транспортнітехнології» / О. В. Грицунов ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 222 с.

Інтерактивні методи навчання : навч. посіб. / за заг. ред. П. Шевчука і П. Фенриха. – Щецін : Вид-во WSAP, 2005. – 170 с.

Осадчий В. В. Cистема дистанційного навчання університету [Електронний ресурс] / В. В. Осадчий. – Режим доступу : http://lib.

mdpu.org.ua/nvsp/articles/2010/30_05.pdf

Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. / Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дудук В. І. – К. : «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. – 296 с.

Holmberg B. The Evolution, Principles and Practices of Distance Education / B. Holmberg. – Oldenburg : Bibliotheks und Informations system der Universitat Oldenburg, 2005. – 171 p.

Mason R. IET’s Masters in open and distance education: What have we learned? [Electronic resource] / R. Mason. – Electronic text data. – 2001. – Mode of acces : http://iet.open.ac.uk/pp/r.d.mason/downloads/maeval.pdf. – Title from the screen.

Nipper S. Third Generation Distance Learning and Computer Conferencing. In: Mindweave: Communication, Computers and Distance Education / [eds. R. D. Mason, A. R. Kaye]. – Oxford : Pergamon Press, 1989. – P. 63–70.

Simpson O. Supporting student in online, open and distance learning / O. Simpson. – London : Kogan page Limited, 2002. – 237 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ