DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134899

ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Наталія Коломієць

Анотація


У статті розглянуто модель реалізації дидактичних засад застосування інтерактивних методів у процесі мовної освіти молодших школярів. Розкрито сутність поняття «дидактичні засади». Охарактеризовано дидактичні засади ефективного застосування інтерактивних методів у навчанні молодших школярів: цілі навчання, дидактичні принципи, дидактичні умови, зміст навчання, інтерактивні методи навчання, навчальна діяльність на уроці, удосконалена комунікативна компетенція, 2 цілі навчання. Послідовно висвітлено змістове наповнення системно-методичної моделі реалізації дидактичних засад застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів.

Ключові слова


дидактична модель; дидактичні засади; інтерактив; інтерактивні методи; молодші школярі; комунікативна компетентність; мовна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрієвська В. В. Діалогічна взаємодія у навчально виховному процесі загальноосвітньої школи : [кн. для вчит.] / В. В. Андрієвська, Г. О. Балл, А. Г. Волинець ; за ред. Г. О. Балла, О. В. Киричука, Р. М. Шамелашвілі. – К. : ІЗМН, 1997. – 136 с.

Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологи / В. П. Беспалько. – М., 1989. – 192 с.

Бондар В. І. Дидактика : [підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир Іванович Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. в допов.) [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1725 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко ; гол. ред. С. Головко. – Київ : Либідь, 1997. – 370 с.

Дидактика средней школы : [учеб. пособие для студентов пед. ин-тов] ; под ред. М. А. Данилова, М. Н. Скаткина. – М. : Просвещение, 1975. – 303 с.

Зверева М. В. О понятии «дидактические условия» / М. В. Зверева // Новые исследования в педагогических науках. – 1987. – № 1(49). – С. 29–32.

Козловська І. М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи: дидактичні основи : монографія / І. М. Козловська ; за ред. С. У. Гончаренка. – Львів : Світ, 1999. – 302 с.

Леднев В. С. Содержание образования / Вадим Семенович Леднев. –М. : Высш. шк., 1989. – 360 с.

Матвієнко О. В. Створення моделі спеціаліста на засадах теорії освітньої інноватики / О. В. Матвієнко // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 3(44). – С. 45–53.

Михеев В. И. Моделирование и методы теории измерений в педагогике / В. И. Михеев. – М. : Высшая школа, 1987. – 200 с.

Педагогика : учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов / Ю. К. Бабанский, В. А. Сластенин, Н. А. Сорокин и др. ; под ред. Ю. К. Бабанського. – [2-е изд., доп. и перераб]. – М. : Просвещение, 1988. – 479 с.

Редько В. Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи : посібник / В. Г. Редько. – К. : Генеза, 2007. – 136 с.

Роман С. В. Методика навчання англійської мови в початковій школі : навч. посіб. / С. В. Роман. – К. : Ленвіт, 2005. – 208 с.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підруч для студентів пед. факультетів / Олександра Яківлівна Савченко. – К. : Генеза, 2002. – 368 с.

Федорова О. Ф. Некоторые вопросы активизации учащихся в процессе теоретического и производственного обучения / О. Ф. Федорова. – М. : Высшая школа, 1970. – 302 с.

Хуторской А. Современная дидактика : учеб. для вузов. / А. Хуторской. – СПб., 2001. – 310 с.

Шпак М. М. Дидактичні умови забезпечення емоційності навчання молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09. «Теорія навчання» / М. М. Шпак. – К., 2001. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ