DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134907

ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СВІДОМОГО НАВЧАННЯ У СУЧАСНОМУ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ

Юлія Лимарєва, Максим Кекін

Анотація


У статті на основі аналізу історико-педагогічної літератури розглянуто географію та позиції видатних світових педагогів на проблему свідомості навчання, доведено актуальність та вагомість поставленої проблеми для вивчення фізики в сучасній загальноосвітній школі, розкрито єдність поглядів щодо необхідності вивчення історичного аспекту проблеми. Впродовж дослідження встановлено, що фізика як природнича наука має потужну експериментальну базу, виступає ефективним, методично виправданим засобом формування свідомого ставлення особистості до отримання освіти.


Ключові слова


педагог; свідомість; навчання; особистість; самостійність; самоосвіта; педагогічний процес; професійна майстерність

Повний текст:

PDF

Посилання


Антология мировой философии : в 4 т. / редкол. : В. В. Соколов и др. – М. : Мысль, 1969. – Т. 1, ч. 1. – 936 с. с илл.

Антология педагогической мысли : в 3 т. / сост. К. И. Салимова, Г. Б. Корнетов. – М. : Высш. шк., 1988. – Т. 1. Прогрессивная зарубежная педагогическая мысль о трудовом воспитании и профессиональной подготовке. – 447 с.: ил.

Духавнева А. В., Столяренко Л. Д. История зарубежной педагогики и философии образования. Серия «Учебники, учебные пособия» / А. В. Духавнева, Л. Д. Столяренко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2000. – 480 с.

Кін О. М. Проблеми навчання і виховання в педагогічній спадщині М. Ф. Сумцова : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / О. М. Кін – Х., 2001. – 220 с.

Коваленко О. М. Формування в учнів відповідального ставлення до навчання в процесі самостійної роботи (на матеріалах середніх спеціальних учбових закладів) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / О. М. Коваленко. – Кривий Ріг, 1993. – 194 с.

Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци Й. Г. Педагогическое наследие / сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. – М. : Педагогика, 1988. – 416 с. – (Б-ка учителя).

Латышына Д. И. История педагогики (История образования и педагогической мысли) : учеб. Пособие / Д. И. Латышына. – М. : Гардарики, 2002. – 603 с.

Пирогов Н. И. Избранные педагогические сочинения / сост. А. Н. Алексюк, Г. Г. Савенок. – М. : Педагогика, 1985. – 496 с.

Сарсекеева Ж. Е. Контроль как компонент процесса обучения / Ж. Е. Сарсекеева, В. С. Любарец // Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2018 : Materiały XIV międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2018» (07–15 marca 2018 roku). Volume 3. Pedagogiczne nauki. Psychologia i socjologia. Muzyka i życie. Fizychna kultura і sport / Nauka i studia – Przemyśl : 2018. – С. 56–57.

Хрестоматия по истории зарубежной педагогики / сост. и автор вводных статей чл.-кор. АПН СССР, проф. А. И. Пискунов. – М. : Просвещение, 1971. – 560 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ