DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134916

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ТЬЮТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Катерина Осадча

Анотація


У статті на основі аналізу науково-методичної літератури та мережних джерел виокремлено існуючі в Україні моделі підготовки педагогів до здійснення тьюторської діяльності: модель підготовки до тьюторської діяльності у дистанційному навчанні, розширена модель підготовки до тьюторської діяльності у дистанційному навчанні, тренінгова модель та авторські моделі (поетапної підготовки вчителя-гуманітарія до виконання тьюторських функцій, реалізації технології формування готовності студентів педагогічних ВНЗ до діяльності тьютора, формування ціннісно-смислової готовності майбутніх викладачів до тьюторської діяльності).


Ключові слова


тьюторська діяльність; модель підготовки; професійна підготовка учителів

Повний текст:

PDF

Посилання


International Academy of Tutoring – Зростаємо разом! [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tutor.org.ua

Гнєдкова О. О. Особливості навчання тьютора дистанційного навчання (на базі системи дистанційного навчання «Херсонський Віртуальний Університет» / О. О. Гнєдкова, А. О. Козьмін // Інформаційні технології в освіті. – 2008. – № 2. – С. 79–84.

Гуменникова Т. Р. Теоретико-методичні засади підготовки педагога до особистісно орієнтованого виховання молодших школярів в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.04 / Т. Р. Гуменникова. – К., 2011. – С. 38.

Єремеєва В. М. Педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» / Єремеєва В. М. – К., 2002. – 20 с.

Іващенко М. В. Формування готовності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до діяльності тьютора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. В. Іващенко. – Х., 2011. – 20 с.

Койчева Т. І. Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей як тьюторів для системи дистанційної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т. І. Койчева. – О., 2004. – 20 с.

Кухаренко В. М. Відкриті дистанційні курси [Електронний ресурс] / В. М. Кухаренко. – Режим доступу : http://2014.moodlemoot.in.ua/

course/view.php?id=30.

Ліннік О. О. Система підготовки майбутнього вчителя до суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями початкової школи : дис. докт. пед. наук : 13.00.04 / Ліннік Олена Олегівна. – Старобільськ, 2016. – 373 с.

Муковіз О. П. Динаміка готовності викладачів до тьюторської діяльності у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації / О. П. Муковіз // Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2015. – Вип. 49. – С. 220–233.

Муковіз О. П. Підготовка викладача до організації дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи / О. П. Муковіз // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 6. – С. 26–30.

Підготовка тьюторів з питань використання полімедійних технологій в освітній діяльності педагогічних працівників [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.airo.com.ua/vikoristannya-polimediynih-tehnologiy-v-praktichniy-diyalnosti.

Сучану А. К. Формування ціннісно-смислової готовності до тьюторської діяльності у магістрів гуманітарних спеціальностей : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Сучану Ася Костянтинівна. – Кіровоград, 2016.

Шаповал Ю. Д. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до особистісно орієнтованого навчання молодших школярів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Юлія Дмитрівна Шаповал. – Х., 2007.


Пристатейна бібліографія ГОСТ