DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134919

ЗМІСТОВНІ КОМПОНЕНТИ АКМЕОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

Наталія Осадчук

Анотація


У статті розкрито сутність акмеологічної моделі в дослідженні культурологічної підготовки майбутніх офіцерів у рамках навчання у ВВНЗ. Окреслено та охарактеризовано змістовні компоненти системи культурологічної підготовки майбутніх офіцерів в аспекті акмеологічного підходу (мотиваційно-ціннісний компонент ( формування позитивної акме-мотивації курсантів, орієнтація на гуманістичні цінності, налаштування на оптимальні результати та успіх); змістовно-проектувальний компонент (проектування курсантами «мікроакме», які потрібно досягнути у культуротворчій діяльності); когнітивний компонент (формування системи теоретичних знань з основ культурології, історії, мови, країнознавства та акмеології); діяльнісно-процесуальний (формування умінь творчо, нестандартно, але досить ефективно розв’язувати професійні задачі); рефлексивно-оцінний компонент (формування рефлексивної позиції курсанта з метою оцінки себе як суб´єкта культуротворчої  діяльності); творчий компонент (формування творчого підходу до культуровідповідної професійної діяльності майбутніх офіцерів).


Ключові слова


акмеологічна модель; культурологічна підготовка; змістовні компоненти; майбутні офіцери

Повний текст:

PDF

Посилання


Анисимова Е. В. Совершенствование культурологического образования студентов гуманитарного вуза : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Е. В. Анисимова. – Нижний Новгород, 2006. – 188 с.

Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА; СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 811 с.

Дубасенюк О. А. Акмеологічна концепція професійного розвитку педагога / О. А. Дубасенюк // Професійна педагогічна освіта: акмесинергетичний підхід : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 5–10; 11–57.

Деркaч A. A. Aкмеология в вопросaх и ответaх : учеб. пособие / A. A. Деркaч, Е. В. Селезневa. – М. : Изд-во Московского психолого-социaльного институтa ; Воронеж : Изд-во НПО МОДЭК, 2007. – 248 с.

Іванова Т. В. Культурологічний компонент у підготовці майбутнього педагога / Т. В. Іванова // Нові технології навчання. – К., 2001. – С. 34–38.

Кулаківська Ю. С. Педагогічна рефлексія як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови ДНЗ [Електронний ресурс] / Ю. С. Кулаківська. – Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua/Кулаківська_Ю.С.

Макаренко С. С. Креативність – результативна складова професійної діяльності майбутніх рятівників : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Особистість в екстремальних умовах» (20 травня 2015 р.). – Львів : ЛДУ БЖД, 2015. – С. 18–20.

Манівлець Е. Є. Креативність як невід’ємна складова розвитку творчого потенціалу студента / Е. Є. Манівлець // Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 304–308. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Pis_2012_1_67

Соколова І. В. Акмеологічні знання, акмеологічний зміст, акмеологічна освітня парадигма: акмеологічний трикутник / І. В. Соколова // Проблеми освіти : зб. наук. пр. – Житомир – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 318–322.

Федорцова О. Г. Формування культурологічної компетентності майбутніх інженерів енергетиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. Г. Федорцова. – Житомир, 2016. – 311 с.

Шапаренко Х. А. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів на засадах акмеологічного підходу : дис. … кандидата пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Х. А. Шапаренко. – Харків, 2008. – 207 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ