DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137508

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ОСВІТЯНИНА: ПОЗИЦІЯ ОСОБИСТОСТІ Й МОТИВАЦІЙНА ЇЇ СПРЯМОВАНІСТЬ

Інна Агалець

Анотація


У статті розглянуто проблему визначення професійної мотиваційної спрямованості й позиції особистості освітянина щодо професії як характеристики педагогічної культури у працях сучасних науковців. На підставі аналізу сучасних досліджень проблем педагогічної праці в психолого-педагогічних, науково-методичних джерелах встановлено, що продуктивність праці освітянина залежить від таких факторів, як: педагогічні здібності, інтелектуальні можливості, практичний досвід, професійне ставлення до праці. Акцентовано увагу на сутності підготовки до самореалізації, що полягає у формуванні способу життя, встановленого в суспільстві.

Ключові слова


освітянин; педагогічна культура; педагогічні здібності; особистісні якості; мотивація; пізнавальний інтерес; педагогічна спрямованість; педагогічна позиція; інтелігенція

Повний текст:

PDF

Посилання


Агалець І. О. Обґрунтування системи етикету як загальнокультурного складника формування особистості вчителя / І. О. Агалець // Теорія і практика управління соціальними системами: щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2008. – № 1. – С. 100–107.

Гузій Н. В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та

теоретичні аспекти : [монографія] / Н. В. Гузій. – Київ : НПУ

імені М. П. Драгоманова, 2004. – 243 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред.

В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь: [для студ. высш. и сред, педагогических учебных заведений] / Г. М. Коджаспирова,

А. Ю. Коджаспиров. – Москва : Издательский центр «Академия»,

– 176 с.

Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – Москва : Высш. шк., 1990. – 162 с.

Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. –

Москва : Международний центр «Знание», 1996. – 308 с.

Маркова А. К. Психология труда учителя / А. К. Маркова. – Москва : Просвещение, 1994. – 192 с.

Павлова Н. С. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні фахових дисциплін / Н. С. Павлова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : [зб. наук. праць] / за ред. В. П. Сергієнка. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 28. – С. 176.

Реан А. А. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан,

Я. Л. Коломинский. – Санкт-Петербург : Питер Ком, 1999. – 410 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи / С. Л. Рубинштейн. –

Санкт-Петербург : Питер Ком, 1999. – 720 с.

Сластенин В. А. Методологическая культура учителя /

В. А. Сластенин, В. Е. Тамарин // Сов. педагогіка. – 1990. – №7. –

С. 82–83.

Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от

деятельности к личности : [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.

заведений] / С. Д. Смирнов. – Москва : Издательский центр

«Академія», 2001. – 304 с.

Теорія і методика професійної освіти : навч. посіб. / З. Н. Курлянд,

Т. О. Осипова, Р. С. Гурін [та ін.]; за ред. З. Н. Курлянд. – Київ :

Знання, 2012. – 390 с.

Шевнюк О. Л. Культурологічна освіта майбутнього вчителя: теорія і практика : [монографія] / О. Л. Шевнюк. – Київ : Вид-во НПУ

імені М. П. Драгоманова, 2003. – 232 с.

Юрженко В. В. Методологічні підходи до визначення структури й

змісту освітньої галузі «Технологія в основній школі» : [монографія] /

В. В. Юрженко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. –

с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ