№ 1 (2017)

Зміст

Статті

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ОСВІТЯНИНА: ПОЗИЦІЯ ОСОБИСТОСТІ Й МОТИВАЦІЙНА ЇЇ СПРЯМОВАНІСТЬ PDF
Інна Агалець
ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ PDF
Наталія Баличева
ФОРМИ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ PDF
Алла Барбінова
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ І ЗМІСТУ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ З ПРІОРИТЕТОМ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТІ PDF
Дмитро Бобилєв
ВПЛИВ ЧЕСЬКИХ МУЗЕЇВ НА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС (З ПРАКТИКИ РОБОТИ «ФОРТЕЦІ ПІЗНАННЯ» У МІСТІ ОЛОМОУЦЬ) PDF
Ольга Валенкевич
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ В МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ PDF
Наталія Вишнівська
ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ PDF
Алла Войтовська
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗА ПРОЕКТНОЮ МЕТОДИКОЮ PDF
Єлізавета Воронова
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Володимир Гаргін
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
Галина Горохова
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА» PDF
Алла Дяченко
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У КОНФЕСІЙНИХ ХРИСТИЯНСЬКИХ ШКОЛАХ В ЕПОХУ НАЦІОНАЛ- СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ДИКТАТУРИ У НІМЕЧЧИНІ PDF
Андрій Завальнюк
СТРУКТУРА СВІТОГЛЯДНИХ ПЕРЕКОНАНЬ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олена Задорожна
UKRAINIAN AND CANADIAN ACADEMIC CULTURES: DIFFERENCES AND COMMONALITIES PDF
Nataliia Zakharchuk
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Любов Канішевська, Роман Резник
РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ВНЗ У РЕФОРМУВАННІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХХ І НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Тетяна Кир’ян
ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО- ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
Юрій Ковальчук
ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ У ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ PDF
Юрій Коломієць
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Катерина Коновалова
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Оксана Коробань
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ PDF
Тетяна Коробейнікова
РОЛЬ ДИСЦИПЛІНИ «РОБОТА В МАТЕРІАЛІ» У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ ДИЗАЙН ОДЯГУ PDF
Інна Косяк
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Олена Кравченко
PROFESSIONAL ACTIVITY OF TECHNOLOGY ENGINEERS IN TERMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN FOOD INDUSTRY PDF
Tamara Kravchenko
ВПЛИВ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ТА ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Оксана Кравчук, Тетяна Гузиніна, Ольга Гутнік
УПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗУМІННЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Левицька
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИРІШЕННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ PDF
Олена Лихолат
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ, ВІДБІР МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ ЯК УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ УСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ PDF
Тетяна Лозан
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ (ФОРТЕПІАННОЇ) ПІДГОТОВКИ PDF
Люй Цзін
АКТИВНІСТЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА-ФІЛОЛОГА PDF
Ростислав Ляшенко
ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ АКСІОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ ст. PDF
Олена Невмержицька
ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (ХІХ – початок ХХІ ст.) PDF
Мирослав Пагута
ОЦІНЮВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ PDF
Олена Поліщук
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ PDF
Наталія Попова
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ PDF
Світлана Почтовюк, Варвара Черненко
ТЕНДЕНЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЛЮДИНИ, ПРИРОДИ ТА КУЛЬТУРИ В АСПЕКТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Світлана Совгіра
ГРАФІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ГЕОМЕТРОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Олена Соловйова, Юрій Шпильовий
НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ – НОВЕ ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ PDF
Володимир Стешенко
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ – НЕОБХІДНА УМОВА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ PDF
Валерій Титаренко
ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Станіслав Ткачук
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ТЕХНОЛОГІВ У ГАЛУЗІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ірина Філімонова
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ МОРСЬКИХ ФАХІВЦІВ PDF
Василь Чернявський
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ НА ОСНОВІ ЕНММ PDF
Борис Шевчук
ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ПОНЯТІЙНІ СИСТЕМИ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ PDF
Володимир Юрженко, Лілія Юрженко
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВА ПІДГОТОВКА ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ: НАПРЯМКИ НАУКОВОГО ПОШУКУ PDF
Вікторія Яковлєва, Віктор Статівка