DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137511

ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Наталія Баличева

Анотація


У статті представлений теоретичний аналіз таких ключових понять, як «здоров’я людини», «здоровий спосіб життя» в контексті організації освітнього процесу в загальноосвітніх школах. З огляду літературних джерел висвітлені трактування різних науковців щодо змісту і показників здорового способу життя. Обґрунтовано ідею соціальної цінності здоров’я. Проаналізовано традиційний підхід щодо основ змісту здоров’я. Представлено теоретичний аналіз принципу комплексної оцінки стану здоров’я людей як динамічного процесу та найбільш важливих критеріїв стану здоров’я. Також у статті визначено основні складові здорового способу життя.

Ключові слова


здоров’я; здоровий спосіб життя; критерії здоров’я; складові здорового способу життя; культура здоров’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Абу Али Ибн Сина (Авиценна) Канон врачебной науки / Абу АлиИбн

Сина. Т. 1 – Ташкент: ФАН АН РУз, 1981. – 768 с.

Амосов Н. М. Раздумья о здоровье / Н. М. Амосов. – М. : ФиС, 1987. – 64 с.

Амосов Н. М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья /

Н. М. Амосов. – М. : АСТ; Донецк: Сталкер 2002. – 590 с.

Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко,

Л. А. Попова. – К. : Здоров’я, 1998. – 248 с.

Бех І. Д. Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.

Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье / И. И. Брехман. – 2-е

изд., доп. и переработ. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 208 с.

Венедиктов Д. Д. Социально-философские проблемы здравоохранения /

Д. Д. Венедиктов // Вопросы философии. – 1980. – № 4. – С. 137–139.

Волков В. Ю. Физическая культура: учебное пособие для подготовки к экзаменам / В. Ю. Волков, В. И. Загоруйко. – Питер: СПб, 2004. – 224 с.

Горащук В. П. Формування культури здоров’я школярів (теорія і практика): монографія / В. П. Горащук. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 376 с.

Громбах С. М. Принципы возрастной периодизации в гигиене детей и подростков: основные закономерности роста и развития детей и критерии периодизации / С. М. Громбах. – Одесса, 1975. – С. 25–27.

Егоров Е. И. Бег и здоровье / Е. И. Егоров. – Иошкар-Ола: Марийское кн. изд-во, 1989. – 76 с.

Егоров О. Школа здорового образа жизни / О. Егоров // Учитель. –

– № 4. – С. 61–63.

Зайцев Г. К. Отмечаем Всемирный День здоровья: модели

валеологических уроков / Г. К. Зайцев// Директор школы. – 2003. –

№ 2. – С. 83–91.

Казначеев В. П. Основы общей валеологии / В. П. Казначеев. – М. : Институт практической психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 48 с.

Кант И. Критика чистого раз ума / Иммануил Кант. – М. : Эксмо,

– 568 с.

Колбанов В. В. Здоровье учителя: валеологический самоанализ /

В. В. Колбанов, Г. К. Зайцев // Педагогика. – 1994. – № 3. – С. 54–58.

Лисицын Ю. П. Здоровье человека социальная ценность /

Ю. П. Лисицын, А. В. Сахно. – М. : Мысль, 1989. – 270 с.

Литвин-Кіндратюк С. Д. Народознавство та організація здорового

способу життя школярів / С. Д. Литвин-Кіндратюк, Б. Д. Кіндратюк. –

І-Ф.: Плай, 1997. – 279 с.

Локк Дж. Сочинения / Дж. Локк.в 3-х Т. Т.1. – М. : Мысль, 1988. – 668 с.

Петленко В. П. Валеология и мудрость здоровья. / В. П. Петленко.

Т. 1 – СПб : Петроградский и КО, 1996. – 304 с.

Петленко В. П. Гармония чувств и образ жизни. / В. П. Петленко.

Т. 5 – СПб : Петроградский и КО, 1997. – 360 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ