DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137513

ФОРМИ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Алла Барбінова

Анотація


Метою статті є обґрунтування форм і методів виховання сімейних цінностей у технології педагогічного проектування. Застосування таких методів як аналіз наукової літератури, порівняння, спостереження, власний досвід використання педагогічного проектування дозволило визначити і впровадити в практику виховного процесу професійно- технічного навчального закладу інноваційні форми і методи виховання, які дозволять здійснювати ефективну виховну роботу і досягати чітко виокремлених цілей. Встановлено основні завдання виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах

Ключові слова


форми; методи; методичні прийоми; виховний процес; педагогічний проект; взаємодія; виховання сімейних цінностей; завдання виховання.

Повний текст:

PDF

Посилання


«Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у

навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» [Електронний

ресурс] – Режим доступу до ресурсу:

http://www.imzo.gov.ua/2016/07/25/list-imzo-vid-25-07-2016-2-1-10-

-pro-metodichni-rekomendatsiyi-z-pitan-organizatsiyi-vihovnoyiroboti-u-navchalnih-zakladah-u-2016-2017-navchalnomu-rotsi.

Гриньова В. С. Музикотерапія як складова здоров’язбережувальної

технології виховання студентської молоді / В. С. Гриньова // Витоки

педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 16. – С. 20–28.

Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / упоряд. Л. Галіцина. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – С. 8–16.

Кобильченко В. В. Формування особистості як психолого-педагогічна проблема / В. В. Кобильченко // Нові технології навчання. – 2001. – Вип. 31. – С. 3–12.

Комар О. Інтерактивна лекція як форма ознайомлення із

інтерактивними технологіями у ВНЗ [Електронний ресурс] / О. Комар

– Режим доступу до ресурсу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/

handle/6789/380.

Макаренко А. С. О воспитании / А. С. Макаренко. – М. : Педагогика,

– 415 с.

Осадченко Т. М. Засоби професійної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання / Т. М. Осадченко // Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, (Умань, 12 квітня 2014 р.) / [ред. кол. : Ярошинська О. О. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – С. 73–80.

Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні

технології навчання. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навчальний

посібник. / О. П. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,

– 360 с.

Сушенцева Л. Л. Формування професійної мобільності майбутніх

кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних

закладах: теорія і практика: монографія / Лілія Сушенцева; за ред.

Н. Г. Ничкало; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Кривий Ріг :

Видав. дім, 2011. – 437 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ