DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137517

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ В МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ

Наталія Вишнівська

Анотація


У статті розглядаються історико-педагогічні аспекти проблеми виховання милосердя в молодого покоління. Поняття «милосердя» протиставляється злобі, жорстокості, а справедливість – егоїстичному ставленню людей один до одного. Звідси саме страждання дає можливість зрозуміти інших, виявляти дійову допомогу тим, хто її потребує. Вивчення історико-педагогічного аналізу проблеми виховання милосердя в молодого покоління дозволяє стверджувати, що у визначенні сутності поняття «милосердя» наявне гуманістичне підґрунтя – в його основі лежить любов до людей, яка виявляється у доброті, співчутті, співпереживанні, чуйності, турботі про оточуючих, готовності допомогти всім, хто цього потребує (людям і всьому живому).

Ключові слова


милосердя; людинолюбство; виховання милосердя; молоде покоління; історико-педагогічні аспекти

Повний текст:

PDF

Посилання


Анисов М. И. Памятники древнерусского просвещения / Михаил

Иваноич Анисов. – М. : Школа и педагогика, 1987. – 252 с.

Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского

государства XIV–XVII вв / под. ред. С. Ф. Егорова, Л. Н. Пушкарева,

О. Н. Иванова. – М. : Педагогика, 1985. – 368 с.

Глінчук Ю. О. Виховання милосердя у дітей молодшого шкільного

віку в умовах кардіоревматичного санаторію : дис… канд. пед. наук :

спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Глінчук Юлія

Олександрівна. – Вінниця, 2011. – 225 с.

Древнерусская литература / сост. Е. Рогачевская. – М. : Школа-пресс, 1996. – 559 с.

Дружинин Р. Р. Репрезентация милосердия в современной культуре: автореф. дис. на соискание научной степени канд. философ. наук : спец. 24.00.01 «Теория и история кульруры» / Роман Рудольфович Дружинин – Ростов-а-Дону, 2013. – 20 с.

Златоуст Иоанн. Собрание поучений в 2-х т. / Иоанн Златоуст. – М.,

– Т. 2. – 1993. – 380 с.

История педагогіки : Учебник для студентов пед. ин-тов /

Н. А. Константинова, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. – 5-е изд.,

доп. и перераб. – М. : Просвещение, 1982. – 447 с.

Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. / Володимир

Петрович Кравець. – Тернопіль, 1994. – 359 с.

Памятники средневековой латинской литературы 10–12 веков :

Сборник. / Ответственные редакторы : С. С. Аверинцев,

М. Л. Гаспаров. Составление : О. Е. Нестерова. – М. : Наследие, 1998.

– РАН. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. – 532, [2] с.

Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди : зб. статей / Ред. колегія :

О. Г. Дзеверін (відп. ред.) та інші. – К. : Вища школа, 1972. – 246 с.

Толстой Л. Н. Любите друг друга / Лев Николаевич Толстой // Полное собрание сочинений в 90-та т. – М., 1957. – Т. 42. – 1957. – 520 с.

Филарет. Конспект по нравственному богословию / Филарет (игумен) – М. : Московская патриархия, 1990. – 111 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ