DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137532

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Галина Горохова

Анотація


У статті проаналізовано роль та сутність професійної самореалізації особистості в системі вищої професійної освіти; розглянуто психолого-педагогічні аспекти професійного розвитку та соціальні фактори, що здійснюють визначальний вплив на професійну самореалізацію майбутніх фахівців; з’ясовано проблеми в роботі вищих навчальних закладів стосовно важливості розуміння професійної самореалізації особистості та шляхи їх розв’язання; визначено зміст і розкрито важливість кар’єро орієнтованого підходу в створенні відповідних умов для професійної самореалізації особистості в системі сучасної вищої професійної освіти.

Ключові слова


професійна самореалізація; особистість; вища професійна освіта; професійна орієнтація; професійна самосвідомість; професійне становлення; кар’єра.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гудкова Е. В. Основы профориентации и профессионального

консультирования : Учебное пособие / Е. В. Гудкова; Под ред.

Е. Л. Солдатовой. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2004. – 125 с.

Дворецька Г. В. Соціологія праці : Навч. посібник / Г. В. Дворецька. – К. : КНЕУ, 2001. – 244 с.

Коган Л. Н. Цель и смисл жизни человека / Л. Н. Коган. – М. : Мысль, 1984. – 252 с.

Кокун О. М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: монографія / О. М. Кокун. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2012. – 200 с.

Кремень В. Г. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В. Г. Кремень,

С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко та ін.; За ред. В. Г. Кременя,

С. М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2005. – 327 с.

Литвин М. В. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Кн. 3: Модернізація освіти / В. М. Литвин, А. П. Андрущенко,

А. М. Гуржій та ін. – К. : Навч. книга, 2004 – 943 с.

Лозовецька В. Т. Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах: монографія / В. Т. Лозовецька. – Київ: 2015. – 279 с.

Мазяр О. В. Психологія праці : модульний курс : навчальний посібник / О. В. Мазяр, В. В. Кириченко. – Житомир : Вид.-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 190 с.

Малхазов О. Р. Психологія праці : Навч. посіб. / О. Р. Малхазов. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 208 с.

Радул В. В. Соціально-професійне становлення особистості:

[Монографія] / В. В. Радул, О. В. Михайлов, І. П. Краснощок,

В. А. Кушнір / За редакцією В. В. Радула. – Кіровоград, Поліграфічно-

видавничий центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2002. – 263 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ