DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137536

СТРУКТУРА СВІТОГЛЯДНИХ ПЕРЕКОНАНЬ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олена Задорожна

Анотація


У статті обґрунтовано структуру світоглядних переконань у студентів засобами природоохоронної діяльності. Під час дослідження використано метод аналізу науково-педагогічних літературних джерел із зазначеної проблеми. Висвітлено компоненти структури світоглядних переконань у студентів із використанням засобів природоохоронної діяльності у навчально-виховному процесі, а саме: ціннісно-мотиваційний, когнітивно-інформаційний та діяльнісно-практичний. Визначено показники компонентів: особистісно-ціннісні установки та переконання, наявність системи знань з охорони природи, практичний досвід природоохоронної діяльності.

Ключові слова


світоглядні переконання; цінності; мотиви; ціннісно- мотиваційний компонент; когнітивно-інформаційний компонент; діяльнісно-практичний компонент; засоби природоохоронної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Борейко В. І. Оцінка економіко-екологічної ефективності і механізм

удосконалення природокористування у промисловості : дис. ...

кандидата економ. наук : 08.08.01 / Борейко Володимир Іванович. –

Рівне, 2001. – 252 с.

Бровдій В. М. Закони екології (соціально-економічні, геофізичні та

геохімічні) : навч. посібник з екології / В. М. Бровдій, О. О. Гаца ;

Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська екологічна

академія наук. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 179 с.

Вербицький В. В. Формування практичного розуму цілеспрямованого учня: з досвіду сталого розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти / В. В. Вербицький. – К. : Деміур, 2002. – 232 с.

Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього

вчителя (теоретичний та методичний аспекти) : дис. … доктора пед.

наук : 13.00.04 / Гриньова Валентина Миколаївна. – Х., 2000. – 419 с.

Грошовенко О. П. Формування у молодших школярів дбайливого

ставлення до природи у позаурочній виховній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і

методика виховання» / О. П. Грошовенко. – К., 2007. – 16 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник /

Ілона Миколаївна Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

Задорожна О. М. Формування світоглядних переконань у студентів

педагогічних університетів засобами природоохоронної діяльності :

дис. … кандидата. пед. наук : 13.00.04 / Задорожна Олена Михайлівна. – Умань, 2016. – 243 с.

Ключка С. І. Формування екологічної компетентності студентів

технологічного університету засобами природоохоронної діяльності :

дис. … кандидата пед. наук : 13.00.07 / Ключка Світлана Іванівна. –

Черкаси, 2012. – 269 с.

Коменський Я. А. Вибрані педагогічні твори : [в 2 т.] /

Коменський Я. А. ; під ред. А. А. Красовського. – К. : Радянська

школа, 1940. – Т. 1 : Велика дидактика. – 1940. – 248 с.

Легков Є. І. Переконання та їх виховання у дітей / Є. І. Легков. – К. : Рад. школа, 1960. – 52 с.

Лук’янова Л. Б. Екологічна компетентність майбутніх фахівців : навч.-метод. посібник / Л. Б. Лук’янова, О. В. Гуренкова; Ін-т педагогічної освіти дорослих АПН України, Київська держ. академія водного транспорту ім. П. Конашевича-Сагайдачного. – Київ – Ніжин :

ПП Лисенко, 2008. – 243 с.

Маргламова К. Г. Виховання в учнів ціннісного ставлення до природи як складової природоохоронної роботи в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / К. Г. Маргламова. – Умань, 2011. – 20 с.

Пригожин И. Философия нестабильности / И. Пригожин // Вопросы

философии. – 1991. – № 6. – С. 46–52.

Совгіра С. В. Теоретико-методичні основи формування екологічного світогляду майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Совгіра Світлана Василівна. – Умань, 2009. – 571 с.

Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину /

В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський ;

ред. кол. О. Г. Дзеверін (гол. ред.), М. М. Грищенко, С. П. Заволока,

О. В. Киричук [та ін.]. – К. : Рад. школа, 1976. – Т. 2. – С. 147–416.


Пристатейна бібліографія ГОСТ