DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137539

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ

Любов Канішевська, Роман Резник

Анотація


У статті розглянуто історико-педагогічні аспекти проблеми формування здорового способу життя майбутніх педагогів. Основна увага приділена аналізу наукових поглядів видатних педагогів минулого та сучасних науковців щодо ролі педагога у формуванні здорового способу життя вихованців. Поняття «формування здорового способу життя майбутніх педагогів» визначаємо як цілеспрямований педагогічний вплив, що сприяє формуванню свідомого ставлення особистості до проблем здоров’я і здорового способу життя, виробленню умінь і навичок, які стають регуляторами здоров’язбережувальної поведінки і дозволяють максимальною мірою зберігати і зміцнювати здоров’я у взаємозв’язку з різними сферами життєдіяльності.

Ключові слова


здоров’я; здоровий спосіб життя; формування здорового способу життя; майбутні педагоги; історико-педагогічні аспекти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бобрицька В. І. Формування здорового способу життя у майбутніх

учителів: Монографія / Валентина Іванівна Бобрицька. – Полтава :

ТОВ «Поліграфічний центр «Скайтек», 2006. – 432 с.

Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г.

Педагогическое наследие / сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. – М. : Педагогика, 1989. – 416 с.

Концепція ООН про права дитини. – К. : Столиця, 1997. – 32 с.

Митяева А. М. Здоровьесберегающие педагогические технологии:

учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Анна

Михайловна Митяева. – М. : Академия, 2008. – 192 с.

Макаренко А. С. Методика виховної роботи / Антон Семенович

Макаренко. К. : Рад. Школа, 1990. – 336 с.

Національна доктрина розвитку освіти: затв. Указом Президента

України від 27 квіт. 2002 р. № 347 // Освіта. – 2002. – 24 квітня –

травня (№ 26). – С. 2

Омельченко С. О. Теоретичні та методичні основи взаємодії

соціальних інститутів суспільства в формуванні здорового способу

життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів: автореф. дис. … д-

ра пед. наук: спец. : 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Світлана

Олександрівна Омельченко. – Луганськ, 2008. – 46 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані пед. твори: у 5-ти т. / Василь

Олександрович Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1977. – Т. 3. – 638 с.

Смолякова І. Д. Формування здорового способу життя студентів у

системі фізичного виховання вищого технічного навчального

закладу: автореф. дис. … канд.. пед.. наук: спец. : 13.00.02 «Теорія і

методика навчання» / Ірина Дмитрівна Смолякова. – Київ, 2010. – 20 с.

Сорокина В. М. Формирование у студентов отношения к здоровому

образу жизни как профессиональной ценности: дис… канд. пед. наук:

спец. : 13.00.08 «Теория и методика профессионального

образования» / Вера Михайловна Сорокина – Волгоград, 2010. – 28 с.

Сущенко Л. П. Здоровий спосіб життя людини як об’єкт соціального пізнання: дис… канд. філософських наук: спец. : 09.00.03 «Історія філософії» / Людмила Петрівна Сущенко. – Запоріжжя, 1997. – 105 с.

Ушинський К. Д. Проект учительської семінарії / Костянтин

Дмитрович Ушинський. – Твори: В 6-ти т. – Т.1. – К. : Рад. школа,

– С. 242–267.


Пристатейна бібліографія ГОСТ