DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137540

РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ВНЗ У РЕФОРМУВАННІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХХ І НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Тетяна Кир’ян

Анотація


Проаналізовано роль державного управління, а також менеджменту вищих навчальних закладів в галузі вищої медичної освіти України в сучасний період. Виявлені основні управлінські принципи і напрями розвитку, а також їх специфічне втілення в галузі медичної освіти. Показано, що державне управління вищою медичною освітою здійснювалось за двома основними напрямами: адміністративним та методичним. Для медичних ВНЗ України означеного періоду характерне збільшення академічної автономії, тісна співпраця з закладами охорони здоров’я, активізація науково-дослідної роботи.

Ключові слова


вища медична освіта України; державне управління вищої освітою; адміністративне управління; методичне керівництво; управління вищим навчальним закладом; академічна автономія; корпоративна угода.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дзвінчук Д. І. Сучасні тенденції розвитку та управління освітою

[Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.10 / Дмитро Іванович

Дзвінчук; АПН України, Ін-т вищ. освіти. – К., 2007. – 36 с.

Жиляєв І. Б., Ковтунець В. В., Сьомкін М. В. Вища освіта України:

стан та проблеми / І. Б. Жиляєв, В. В. Ковтунець, М. В. Сьомкін. – К. :

Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної

академії правових наук України, Інститут вищої освіти Національної

академії педагогічних наук України, 2015. – 96 с.

Поступна Олена Вікторівна. Механізми державного управління

вищою освітою України [Текст] / Олена Вікторівна Поступна //

Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 1. – С. 107–111.

Батечко Н. Г. Державне управління сферою вищої освіти України:

суперечності сучасного розвитку / Н. Г. Батечко // Наукові праці

[Чорноморського державного університету імені Петра Могили

комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Педагогіка. – 2012.

– Т. 209, Вип. 197. – С. 10–15.

Губерська Н. Л. Система державного управління вищою освітою в

Україні / Н. Л. Губерська // Право і суспільство. – 2014. – № 6.2. –

С. 49–55.

Пашков В. Сутність та основні моделі децентралізації управління

вищою освітою у зарубіжних країнах та в Україні / В. Пашков //

Порівняльно-педагогічні студії. – 2014. – № 1. – С. 81–91.

Вознюк Т. Г. Менеджмент навчально-виховного процесу [Текст] : навч.-метод. посібник для керівників структур. ланок вищ. мед. навч.

закладів I–II рівнів акредитації / Т. Г. Вознюк. – К. : Здоров’я, 2002. – 127 с.

Воробйова Є. В., Підбуцька Н. В. Педагогічний менеджмент – базовий принцип розвитку освітніх організацій / Є. В. Воробйова,

Н. В. Підбуцька // Проблеми та перспективи формування національної

гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред.: Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – Вип. 25 (29). – С. 23–27.

Співаковський О. В. Проблеми управління вищим навчальним

закладом у контексті використання інформаційних технологій //

Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – № 4. – С. 3–10.

Натрошвілі С. Г. Стратегічне управління вищим навчальним закладом: теорія, методологія, практика : монографія / С. Г. Натрошвілі. – К. : КНУТД, 2015. – 320 с.

Калашнікова С. А. Організаційний розвиток вищого навчального

закладу та його значення у розбудові лідерського потенціалу

університетів // Вища освіта України. – 2012. – № 3 (додаток 2), том 1. – С. 40–43.

Курбатов С. В. Феномен університету в контексті часових та

просторових викликів: монографія. / С. В. Курбатов. – Суми :

Університетська книга, 2014. – 262 с.

Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в

Україні: теорія і методика [Текст]: автореф. дис... д-ра пед. наук:

00.04 / Олександр Павлович Мещанінов; Ін-т педагогіки і

психології проф. освіти АПН України. – К., 2005. – 42 с.

Феномен університету в контексті «суспільства знань»: монографія / [В. П. Андрущенко, І. М. Предборська, Є. А. Пінчук, І. В. Степаненко

та ін.]. – К., 2014. – 256 с.

Криштопа Б. П. Управління вищою медичною освітою в Україні:

системно-історичний аналіз / Б. П. Криштопа // Український медичний

часопис. – 2000. – № 3. – С. 132–138.

Білинська М. М. Державне управління галузевою стандартизацією в умовах реформування вищої медичної освіти в Україні : автореф. дис

... д-ра наук з державного управління / Марина Миколаївна Білинська . – Київ : Б.в., 2004 . – 36 с

Державне управління у сфері освіти: конспект лекцій з дисциплін

нормативної частини магістерської програми за спеціальністю

«Державне управління у сфері освіти» / авт. кол. : Н. Г. Протасова,

С. В. Крисюк, Т. О. Лукіна та ін. ; за заг. ред. Н. Г. Протасової. – К. :

НАДУ, 2012. – 60 с.

Верховна Рада. Законодавство України [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nmu.edu.ua/a12.php


Пристатейна бібліографія ГОСТ