DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137546

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Тетяна Коробейнікова

Анотація


Стаття присвячена проблемам підготовки майбутніх перекладачів у ВНЗ. Проаналізовано вимоги робочої програми щодо очікуваних результатів навчання та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Практика письмового перекладу». Запропоновано та визначено переваги використання освітньої платформи Moodle як засобу структурування та подачі навчальних матеріалів. Надано перелік завдань та окреслено етапи роботи з навчальними матеріалами для самостійного опрацювання в процесі опанування письмовим перекладом.

Ключові слова


майбутній перекладач; самостійна робота; інформаційно-комунікаційні технології; письмовий переклад; освітня автономія; навчальні матеріали.

Повний текст:

PDF

Посилання


Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компъютеров

(педагогика третьего тысячелетия) : [учеб.-метод. пособ.] /

В. П. Беспалько – Воронеж, 2002. – 351 с.

Жуков А. Е. Дидактические средства повышения эффективности

самостоятельной работы студентов в условиях модернизации

образования: дис. … канд. пед. наук 13.00.08 / А. Е. Жуков. – Брянск,

– 246 с.

Задорожна І. П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів

англійської мови з практичної мовної підготовки : монографія /

І. П. Задорожна. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2011. – 414 с.

Майєр Н. В. Інформаційно-комунікаційне навчальне середовище для формування методичної компетентності у майбутніх викладачів

французької мови / Н. В. Майєр // Гуманітарний вісник ДВНЗ

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені

Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 31, Том VII (49) :

Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до

європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2013. – С. 356–365.

Методика викладання перекладу як спеціальності : підручник для

студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад» /

Л. М. Черноватий. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 376 с.

Рецкер Я. И. Основные этапы подготовки переводчика (из опыта

преподавания перевода с английского языка на русский) / Я. И. Рецкер // Тетради переводчика. – Выпуск 4. – М. : Изд-во «Международные отношения», 1967. – С. 63–76.

Робоча програма навчальної дисципліни «Практика письмового

перекладу» для здобувачів за спеціальністю 035 – «Філологія»,

спеціалізації 7.030507 – «Переклад» (бакалаврського рівня) /

В. В. Калініченко. – Д. : Дніпропетровський університет імені

Альфреда Нобеля, 2016. – 17 с.

Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій

школі : [навч.-метод. посібник для студентів та магістрантів вищої

школи]. – Львів : Видавничий центр ім. І. Франка, 2003. – 55 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ