DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137550

ВПЛИВ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ТА ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Оксана Кравчук, Тетяна Гузиніна, Ольга Гутнік

Анотація


Стаття розкриває особливості впливу іншомовної підготовки на особистісний розвиток та професійне становлення майбутніх фахівців військової галузі. Автори зазначають, що цільовою установкою навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» є формування в курсантів готовності й здатності до міжкультурної комунікації, а підвищення рівня мовної підготовки полягає в поєднанні професійної та соціокультурної орієнтації. Доведено, що сьогодні значно зросла мотивація курсантів щодо опанування іноземною мовою (особливо англійською) або підвищення рівня володіння нею.

Ключові слова


іноземна мова професійного спілкування; комунікація; соціокультурні знання; фахова спрямованість; інтерактивні методи навчання; соціокультурна компетенція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Блинов В. М. Эффективность обучения. Методологический анализ

определения этой категории в дидактике / В. М. Блинов. – М. :

Педагогика, 1976. – 192 с.

Ляхоцький В. Археографічне опрацювання епістолярної спадщини

українських громадських і політичних діячів кінця XIX – першої

третини XX ст. // Архіви України. – 1995. – № 4/6. – С. 81–87.

Левченко Т. І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних

системах. – Вінниця: «Нова Книга», 2002. – 512 с.

Нещадим М. І. Військова освіта України : історія, теорія, методологія, практика : монографія / М. І. Нещадим. – К. : Вид.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2003. – 852 с.

Огієнко І. Рідне слово : початкова граматика української літературної мови // Рідна мова. – Ч. 7. – С. 325.

Огіенко І. Наука про рідномовні обов’язки. – Львів: Фенікс, 1995. –

с.

Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному

говорению / Е. И. Пассов. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с.

Староконь Є. Г. Психологічні аспекти діяльності та спілкування

офіцера. – Житомир: ЖВІРЕ, 2002. – 304 с.

Цимбал С. В. Психологічні особливості формування професійної

компетентності майбутніх спеціалістів засобами іноземної мови : дис.

... канд. психолог. наук: 19.00.07 / С. В. Цимбал. – К., 2006. – 173 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ