DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137635

АКТИВНІСТЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА-ФІЛОЛОГА

Ростислав Ляшенко

Анотація


У статті на основі наукової літератури з проблеми дослідження вивчено поняття «активності» та «діяльності» як центральні характеристики розвитку особистості майбутнього вчителя-філолога, досліджено їх вплив у своєму співвідношенні на професійний розвиток особистості майбутнього вчителя-філолога, порівняно категорії активності і діяльності та виокремлено їх компоненти, проаналізовано основні тенденції розуміння цих категорій в науковій літературі. Активність в цілому можна визначати, як сукупність обумовлених суб’єктом моментів руху діяльності.

Ключові слова


особистість; активність; діяльність; розвиток; суб’єкт; середовище; викладач-філолог.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-

Славская – М. : Мысль, 1991.

Адлер А. Индивидуальная психология / А. Адлер / История

зарубежной психологии / ред. П. Я. Гальперин, А. Н. Ждан. – М., 1986.

Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев – Л. :

Изд-во ЛГУ, 1968.

Гальперин П. Я. Введение в психологию / П. Я. Гальперин – М. :

Изд-во МГУ, 1976.

Демин М. В. Природа деятельности / М. В. Демин – М., 1984.

Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В. С. Мерлин – М. : Педагогика, 1986. – 254 с.

Новиков Б. В. Социальная активность как мера самодеятельности

личности / Б. В. Новиков / Творчество и философия. – К., 1989.

Петровский А. В. Основы теоретической психологии: учеб. пособие / А. В. Петровский. – М., 1998.

Петровский В. А. Личность: феномен субъективности / В. А. Петровский – Ростов-на-Дону, 1993.

Петровский В. А. Психология неадаптивной активности /

В. А. Петровский – М., 1992.

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание / С. Л. Рубинштейн – М. : Наука, 1957.

Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования /

С. Л. Рубинштейн. – М., 1958.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн –

СПб.; М. : Харьков; Минск, 1999.

Русалов В. М. Теоретические проблемы построения специальной

теории индивидуальности человека / В. М. Русалов / Психологический

журнал. – 1987. – № 4. – Т. 7.

Смирнов С. Д. Образ мира: Проблема активности психического

отражения / С. Д. Смирнов – М., 1985.

Терлецкий В. Н. Жизненная позиция личности: Проблемы

методологии и теории / В. Н. Терлецкий – К., Одесса: Лыбидь, 1990.

Фельдштейн Д. И. Взаимосвязь возможностей образования и

психологических закономерностей развития мотивационно-

потребностной сферы личности / Д. И. Фельдштейн / Проблемы

мотивации общественно-полезной деятельности школьников. – М.,


Пристатейна бібліографія ГОСТ