DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137645

ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Станіслав Ткачук

Анотація


У статті розкриваються основні аспекти, сутність та основні дидактичні умови організації самостійної роботи майбутніх учителів трудового навчання в умовах реформування вищої школи. Самостійна робота студентів, що розглядається в контексті їхньої самоосвіти, є найвищою формою навчальної діяльності, має включати формування стимулів і мотивів самовдосконалення внутрішньої налаштованості на досягнення мети, планування послідовності дій, систему контролю й оцінювання її результатів. Проаналізовано існуючі підходи до організації самостійної роботи студентів із використанням індивідуальних завдань.

Ключові слова


дидактичні умови; самостійна робота; самоосвіта; вчитель трудового навчання; професійна підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабкіна О. В. Проблеми підвищення якості вищої освіти у контексті

Болонських реформ // Освіта і управління. – 2006. – № 1.Т9. – с. 91–95

Васильєва Н. О. Методичні аспекти організації самостій- ної роботи

студентів вищих навчальних закладів / Н. О. Васильєва // Вісник

СевНТУ. – 2011. – Сер. 124: Прикладні питання педагогіки. – С. 62–67

Вища освіта України і Болонський процес: навч. посібник /

[М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук і ін.; за ред.

В. Г. Кременя]. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2004. – 384 с.

Володько В. М. Самостійна пізнавальна діяльність студентів:

Методичні рекомендації / Укл. В. М. Володько, І. С. Дмитрик,

Т. В. Іванова та ін. – К. : ІСДО 1993. – 52 с.

Данилов М. А. Воспитание у школьников самостоятельности и

творческой активности в процессе обучения / М. А. Данилов // Сов.

педагогика. – 1961. – № 8.– С. 32–42.

Козаков В. А. Самостоятельная работа и ее информацион- но-

методическое обеспечение: учеб. пособие / В. А. Козаков. – К.: Выща

шк., 1990. – 248 с.

Микельсон Р. М. О самостоятельной работе учащихся в процессе

обучения / Р. М. Микельсон. – М. : Учпедгиз, 1940. – 96 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ