DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137649

ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ПОНЯТІЙНІ СИСТЕМИ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Володимир Юрженко, Лілія Юрженко

Анотація


У статті розглядається питання визначення місця техніки і технологій у сучасному світі з позиції сучасних загальнонаукових концепцій і теорій про будову оточуючого середовища (ноосферу) та реалізацію інформації про них у освітньому процесі. Фундаментом доведення використано три рівні наукового узагальнення і сходження до проблем відображення техніки і технологій у змісті освіти, а саме від загальнофілософського рівня через методологічний до дидактичного. У статті розглядаються ці поняття як соціокультурні явища через призму синергетичної теорії.

Ключові слова


філософія; методологія; дидактика; три рівні; ноосфера; техносфера; синергетика; соціокультурний процес; освітня галузь «Технології»

Повний текст:

PDF

Посилання


Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. – М. :

«Наука», 1989. – 260 с.

Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление /

В. И. Вернадский. – М. : «Наука», 1991. – 271 с.

В. И. Вернадский: pro et contra: антология лит. о В. И. Вернадском за

сто лет (1898–1998) / под общ. ред. А. Л. Яншина; сост., вступ. ст.,

коммент. А. В. Лапо. – СПб.: Изд-во Рус. Христиан. гуманитар. ин-та,

– 871 с.

Краевский В. В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб.

пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. В. Краевский.

А. В. Хуторской. – М.: Издат. центр «Академия», 2007. – 352 с.,

С. 156–158.

Мелещенко Ю. С. Техника и закономерности ее развития /

Ю. С. Мелещенко. – Л. : Лениздат, 1970. – 246 с.

Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний

розвиток людства / Ю. В. Павленко / [навч. посібник] / Відп. ред. та

автор вст. слова С. Кримський. – К. : Либідь, 1996. – 360 с.

Рибалка В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології: Навч.

посібник / Валентин Васильович Рибалка. – К. : ІПППО АПН України,

– 530 с.

Рибалка В. В. Психологія честі та гідності особистості:

культурологічні та аксіологічні аспекти: [наук.-метод. посібник] /

Валентин Васильович Рибалка. – К. : ТОВ «Інформаційні системи»,

– 428 с.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека / Пьер Тейяр де Шарден. – М. : «Наука», 1987. – 240 с.

Юрженко В. В. Методологічні підходи до визначення структури й

змісту освітньої галузі «Технологія» в основній школі: монографія /

В. В. Юрженко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. –

с.

Юрженко Л. В. Синергетика соціокультурної динаміки: аналіз і

прогноз / Ліля Вікторівна Юрженко. – Київ, 2002. – 130 с.

A history of technology, vol. 1 – 3, – L., 1956 – 1957.

David Deming Science and Technology in World History, 2010.


Пристатейна бібліографія ГОСТ