DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.137659

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ МОВНОЇ ОСВІТИ У ВНЗ ВІДПОВІДНО ДО КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ

Валентина Коваль, Катерина Маслюк

Анотація


У статті висвітлено формування професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів, що визначається як складний процес, під час якого набуваються компетенції, що включають отримані знання, набуті вміння, навички з фундаментальних і спеціальних філологічних дисциплін. Висвітлено досвід, способи мислення, цінності, інтереси, прагнення, спроможність відповідати за прийняті рішення у процесі професійної діяльності, що виявляється у здатності фахівця професійно діяти згідно з визначеними державою освітніми стандартами, виявляти особистісний педагогічний імідж і демонструвати професійні характеристики.

Ключові слова


професійна компетентність; компетентнісне навчання; модернізація мовної освіти; учитель-філолог; тенденція варіативності вищої освіти; освітні стандарти; професійно-орієнтовані дисципліни.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія :

підручник / Анатолій Миколайович Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.

Бордовская Н. В. Педагогика : учебник для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб. : Питер, 2001. – 304 с.

Вавилова Л. Н. Современные способы активизации обучения /

Л. Н.Вавилова, Т.С. Панина. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 176 с.

Голант Е. Я. О развитии самостоятельности и творческой активности учащихся в процессе обучения / Е. Я. Голант // Воспитание познавательной активности и самостоятельности учащихся. – Казань, 1969. – Ч. 1. – С. 36.

Голубкова О. А. Использование активных методов обучения в учебном процессе : учеб.-метод. пособ. / Ольга Александровна Голубкова, Игорь Федорович Кефели. – СПб. : БГТУ «Военмех», 1998. – 42 с.

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике / Кларин Михаил

Владимирович – Рига : Эксперимент, 1995. – 176 с.

Короткова Ю. М. Розвиток мовної освіти в університетах Греції та

Республіки Кіпр (історико-педагогічний аспект): монографія; за ред.

А. В. Троцко/ Ю.М. Короткова. – Х.:ХНАДУ, 2016. – 348 с.

Курмашова Н. Дискусія і диспут як засоби формування професійних

вмінь / Н. Курмашова // Вища школа. – 2007. – № 1. – С. 26‒32.

Мацько Л. І. Культура української фахової мови: [навч. посіб.] /

Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 360 с.

Офіційне видання Міністерства освіти і науки України «Освіта

України»/ 37 (1537) /25.09.2017р.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ затверджена

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 - №804.

Сисоєва С. О., Соколова І. В. Теорія і практика вищої освіти : навч.

посібник/ С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – 2016. – 338 с.

Федоренко В. Методичні рекомендації щодо вивчення української

(рідної) мови у 2006-2007 н. р. / В. Федоренко, Л. Скуратівський //

Дивослово. – 2006. – № 8. – С. 29‒40.

Шарата Н. Г. Методичні рекомендації з української мови за

професійним спрямуванням для студентів денної форми навчання

(спеціальності 6.091900) / Н. Г. Шарата. – Миколаїв : МДАУ. – 2007 –

с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ