№ 2 (2017)

(Частина 2)

Зміст

Статті

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ПОЛТАВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА PDF
Людмила Андрощук
ПЕДАГОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
Валентина Бойченко
СПЕЦИФІКА ВІДОБРАЖЕННЯ ФЕНОМЕНА «ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ГІТАРИСТА» В ІСТОРІЇ МУЗИЧНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА МУЗИКОЗНАВЧОЇ ДУМКИ PDF
Владислав Гусак, Володимир Танадай
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ДО ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТАМ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Анна Жданюк
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, РІШЕННЯ PDF
Олена Кірдан
КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ СФЕРІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Вікторія Клімчук
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ В ПІДЛІТКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ PDF
Віталій Коблик
АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИДАТНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ГІТАРНОЇ ОСВІТИ PDF
Анатолій Коваленко
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ МОВНОЇ ОСВІТИ У ВНЗ ВІДПОВІДНО ДО КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ PDF
Валентина Коваль, Катерина Маслюк
ПОТЕНЦІАЛ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА» У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Олег Комар
МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Ольга Кравчук
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ PDF
Лариса Максимук, Лилия Левонюк
ОРГАНІІЗАЦІЯ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕРТНО- ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТІВ- ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Тетяна Олійник
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ СТЕПАНА ПАВЛЕНКА) PDF
Галина Осіпчук
ЕВРИСТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ТА ХУДОЖНИКІВ-ПЕДАГОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Микола Пічкур
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ІСТОРИЗМУ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТИЛІСТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Анжеліка Попович
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТИВНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У БОКСІ PDF
Сергій Приймак
PERSONALITY TRAITS AND PREFERRED VALUES OF THE UNIVERSITY STUDENTS PDF
Agnieszka Próchniak
ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ, РЕАЛІЇ І МАЙБУТНЄ КРАЇНИ PDF
Сергій Романовський
ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ» ТА «ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ» МАЙБУТНЬОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ PDF
Анатолій Саблук
ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПЛАНОВОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ PDF
Светлана Сергейко, Лариса Тарантей
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ PDF
Вадим Сідоров
ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ЗАРОДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ РОБОТИ НА ПЛЕНЕРІ PDF
Ольга Сова
ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Альона Солодчук
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ PDF
Лариса Тарантей
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО УСПІХУ PDF
Лариса Ткачук
ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА ЯК ОСОБЛИВОЇ КАТЕГОРІЇ МОЛОДІ PDF
Мирослава Ткачук
РОЛЬ ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ PDF
Оксана Умрихіна, Аліна Подолян
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ТУРЕЧЧИНІ PDF
Володимир Федина-Дармохвал
КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Вікторія Чекаленко
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦКУРСУ «ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ І ХОРЕОГРАФІЇ З КНР» У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ PDF
Чжан Їн
THE HIERARCHY OF SUCH CONCEPTS AS SPECIALIST’S PROFESSIONAL COMPETENCY AND PERSONAL ENVIRONMENTAL COMPETENCY PDF
Hanna Chyrva, Svitlana Sovhira
ПІДГОТОВКА КУРАТОРІВ СТУДЕНТСЬКИХ ГРУП ДО ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ PDF
Марія Школьна
АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ТА ДОСВІДУ МИНУЛИХ РОКІВ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СЛУЖБ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Людмила Штефан, Юлія Бекетова
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Світлана Якименко, Ольга Селятенко
СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬШИ: ШТРИХИ К СОЦИАЛЬНОМУ ПОРТРЕТУ PDF
Ирина Сурина