DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.137664

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ СТЕПАНА ПАВЛЕНКА)

Галина Осіпчук

Анотація


У статті актуалізовано проблему виховного впливу художньої літератури на формування особистості майбутнього педагога. Розглянуто поняття «педагог» у розрізі соціальних уявлень. Проаналізовано внесок письменників та громадських діячів у розвиток вітчизняної педагогіки. Надано оцінку педагогічному дискурсу збірки Степана Павленка «Вічність така коротка». Визначено, що в процесі вивчення студентами художньої літератури реалізовується інтерпретаційна компетентність як компонент професійної підготовки майбутніх педагогів.

Ключові слова


виховний потенціал; формування особистості; художній текст; художня література; письменник; образ педагога; педагогічний дискурс; інтерпретаційна компетентність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко О. Д. Історія України : підручник / Бойко О. Д. – К. : Академія, 2001. – 655 с.

Бугайко Т. Ф. Майстерність учителя-словесника / Т. Ф. Бугайко,

Ф. Ф. Бугайко. – К. : Радянська школа, 1963. – 188 с.

Волкова Н. П. Педагогіка: навчальний посібник / Н. П. Волкова. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с.

Мудрик А. В. Социальная педагогика / Под ред. В. А. Сластенина. –

-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. –

с.

Павленко С. Вічність така коротка: Поезія. Проза. Сатира. Переклади / С. Павленко. – Умань : АЛМІ, 2004. – 304 с.

Радул В. Взаємовплив розвитку соціальної зрілості вчителя та учнів / В. Радул // Наукові записки. – Випуск 39. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – С. 3–6.

Романишина Н. В. Вивчення внеску українських письменників у

розвиток педагогічної науки (на матеріалі художньої малої прози) /

Н. В. Романишина // Нова педагогічна думка. – 2010. – № 3. – С. 71–77.

Романишина Н. В. Поглиблене вивчення літератури в генологічному

аспекті / Н. В. Романишина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. –№ 6. – С. 10–13.

Сахно А. Л. Роль поетичного слова в морально-естетичному вихованні учнів на уроках української літератури / А. Л. Сахно // Таврійський вісник освіти. – 2016. – № 1 (53). – С. 231–237.

Синиця Т. Педагогічний такт і майстерність учителя / Т. Синиця. – К. : Радянська школа, 1982. – 255 с.

Слабошпицький М. Алчевські / М. Слабошпицький // Дивослово. –

– № 3. – С. 7–11.

Стельмахович М. Українська народна педагогіка : навчально-

методичний посібник / М. Стельмахович. – К. : ІЗМН, 1997. – 232 с.

Струманський В. П. Педагогічні погляди Лесі Українки /

В. П. Струманський // Початкова школа. – 1996. – № 2. – С. 48–51.

Торопова І. Ідея народності у вихованні / І. Торопова // Рідна школа. – № 3. – 2004. – С. 66–67.

Українське слово : Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. – У 4 кн. – Кн. 4 / Упоряд. В. Яременко, Є. Федоренко, О. Сліпушко. – Київ : Рось, 1995. – 703 с.

Фельдштейн Д. І. Психологія розвитку людини, як особистості /

Д. І. Фельдштейн. – М. : МПСИ, 2009. – 1136 с.

Фіцула М. М. Педагогіка : навчальний посібник / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2005. – 560 с.

Франко І. Я. Твори: в 50 томах / І. Я. Франко. – К. : Наукова думка, 1985. – Т. 46. – Книга 1. – 672 с.

Шпалерчук І. Психологічні особливості вчительської професії /

І. Шпалерчук // Інформаційно-методичний вісник. – Луцьк : Надстир’я. – 1996. – С. 18–21.

Щербань П. Погляди К. Ушинського на зміст та методику виховання та навчання дітей в сім’ї та школі / П. Щербань // Освіта. – № 33. – 2003. – С. 4–5.

Яковлєва А. Образ учителя в українській літературі ХІХ ст.:

одержимість і страждання / А. Яковлєва // Вивчаємо українську мову

та літературу. – 2007. – № 9 (121). – С. 35–39.

Закон України «Про освіту» : зі змінами від 19.02.2016 року /

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/

laws/show/1060-12. – Назва з екрана.

Сухомлинський В. Про професію вчителя / [Електронний ресурс] /

В. Сухомлинський. – Режим доступу: http://teacher.at.ua/publ/28-1-0-

– Назва з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ