DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.137665

ЕВРИСТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ТА ХУДОЖНИКІВ-ПЕДАГОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Микола Пічкур

Анотація


У статті актуалізовано порушену проблему й визначено її суперечності. Доведено, що в системі образотворчої підготовки майбутніх дизайнерів та художників-педагогів у процесі студіювання фахових дисциплін інтегративно-творче значення має композиція. Обґрунтовано евристичний концепт цієї підготовки, що охоплює понятійне аргументування сутності художньо-евристичної діяльності зі специфічними принципами, змістом і формами її організації та активним використанням комплексу евристичних методів у процесі генерування ідеї композиції та практичної матеріалізації художнього образу.

Ключові слова


образотворча підготовка майбутніх дизайнерів та художників-педагогів; евристичний концепт; художньо-евристична діяльність; композиція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Г. Вельфлин. – М : Изд-во В. Шевчук, 2013. – 290 с.

Войшвилло Е. К. Понятие как форма мышления : логико-

гносеологический анализ / Е. К. Войшвилло. – М. : Изд-во МГУ,

– 239 с.

Дмитренко Н. И. Развитие художественно-эвристической деятельности студентов дизайнеров в процессе художественного образования / Н. И. Дмитренко // Дизайн-образование XXI век : мат-лы заочн. Междунар. науч.-практ. конференц. (Белгород, 7–9 декабря 2016 г.). – Белгород : ИПК БГИИК, 2017. – C. 56‒61.

Кайдановська О. Образотворчапідготовка архітекторів у вищому

навчальному закладі : моногр. / Олена Кайдановська. – Львів :

Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 368 с.

Клубиков Б. И. Методы прикладной эвристики при обучении

дизайнеров / Б. И. Клубиков // Труды ВНИИТЭ. – М. : ВНИИТЭ,

– Вып. 13. – С. 74‒93.

Мараховський А. А. Інноваційні аспекти у дизайні [Електронний

ресурс] / А. А. Мараховський, І. О. Кузнецова. – Режим доступу :

http://er.nau.edu.ua.

Неретина С. С. Концепт / С. С. Неретина // Новая российская

энциклопедия : в 21 т. – М. : Инфра-М / Энциклопедия, 2011/2012. –

Т. 8, кн. 2. – 480 с.

Неретина С. С. Слово и текст в средневековой культуре.

Концептуализм Абеляра / С. С. Неретина. – М. : Гнозис, 1995. – 208 с.

Руденченко А. А. Теоретичні і методичні засади навчання етнодизайну студентів вищих навчальних закладів : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / Алла Андріївна Руденченко. – К., 2017. – 427 с.

Сидоренко В. Ф. Протоформы знакообразования в графическом

дизайне / В. Ф. Сидоренко // Методы и технологии обучения

изобразительной и проектной деятельности : сб. статей. – М. :

Прометей, 2011. – Вып. 5. – С. 8‒15.

Формальна композиція : творчі основи : навч.-метод. посібн. / Упоряд. М. О. Пічкур, О. В. Семенова. – Х. : ТОВ «ПромАрт», 2016. – 166 с.

Хмельовський О. Теорія образотворення: у 3-х кн. / Орест

Хмельовський. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. – Кн. 3. – 352 с.

Хуторской А. В. Эвристическое обучение: Теория, методология,

практика : моногр. / А. В. Хуторской. – М. : Международная

педагогическая академия, 1998. – 266 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ