DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.137667

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТИВНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У БОКСІ

Сергій Приймак

Анотація


У статті розглядаються особливості тотальних розмірів тіла, функціональний стан кардіогемодинаміки та вегетативна регуляція серцевого ритму студентів-боксерів в залежності від вагової категорії. Методи дослідження: спектральний аналіз ритму серця, спірографія, фотоплетизмографія, методи статистичного аналізу. У студентів- боксерів легких вагових категорій спостерігається нормостенічний тип тілобудови, у важковаговиків ‒ гіперстенічний. Належне функціонування кардіореспіраторної системи у легковаговиків забезпечується симпатичним впливом на регуляцію серцевої діяльності при домінуванні парасимпатичної складової на судинно-тонічну функцію.

Ключові слова


освітній процес; студенти; соматотип; варіабельність серцевого ритму; бокс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Галкин М., Змиевской Г., Ларюшин А., Новиков В. Кардиодиагностика на основе анализа фотоплетизмограмм с помощью двухканального плетизмографа / М. Галкин, Г. Змиевской, А. Ларюшин, В. Новиков // М.: Фотоника. – 2008. – № 3.‒ C. 30‒35

Деркаченко И. В. Скоростно-силовые способности кикбоксеров разных тактических типов с учетом динамики ударного взаимодействия и уровня мастерства / И. В. Деркаченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. ‒ 2014. ‒ Вип. 118(4). – С. 49‒51.

Киселев В. А. Совершенствование спортивной подготовки

высококвалифицированных боксеров: учебное пособие / В. А. Киселев. ‒ М.: Физическая культура, 2006. – 127 с.

Коренберг В. Б. Качественный анализ спортивной двигательной

активности / В. Б. Коренберг // Человек в мире спорта: Новые идеи,

технологии, перспективы : Тез. докл. Междунар. конгр. – М., 1998. –

Т. 1. ‒ С. 29‒30.

Мартиросов Э. Г. Методы исследования в спортивной антропологии / Э. Г. Мартиросов. ‒ М. : Физкультура и спорт, 1982. ‒ 199 с.

Минько А. А., Статистический анализ в MS Excel / А. А. Минько – М.:

Издательский дом «Вильямс», 2004. – 448 с.

Михайлов В. М. Вариабельность ритма сердца: опыт практического

применения метода / В. М. Михайлов // Иваново: Ивановская гос. мед.

академия, 2002. ‒ 290 с.

Носко М. О. Особливості проведення тренувального процесу при

заняттях зі студентами у групах спортивного удосконалення:

[спортивні ігри] / М. О. Носко, О. О. Данілов, В. М. Маслов // Фізичне

виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації

кредитно-модульної технології: підруч. для каф. фіз. вихов. та спорту

ВНЗ [Текст]. ‒ К., 2011. ‒ С. 115‒134.

Ост’янов В. Н. Змагальна діяльність боксерів важких і легких вагових категорій / В. Н. Ост’янов, А. І. Гриб, О. В. Копачко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 12. –С. 94–98.

Приймак С. Г. Соматологічні особливості тілобудови спортсменів

різних спеціалізацій / С. Г. Приймак // Вісник Запорізького

національного університету: збірник наукових праць. Біологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. – № 1. –

С. 93‒102.

Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей : учеб.

пособ. для студ. биол. фак-тов / В. А. Романенко. ‒ Донецк: ДонНУ,

‒ 290 с.

Спортивная морфология: учебное пособие / Г. Д. Алексанянц,

В. В. Абушкевич, Д. Б. Тлехас, А. М. Филенко, И. Н. Ананьєв,

Т. Г. Гричанова. ‒ Москва : Советский спорт, 2005. ‒ 92 с.

Филимонов В. И. Бокс, кикбоксинг, рукопашный бой (подготовка в

контактных видах единоборств) / В. И. Филимонов, Р. А. Нигмедзянов. ‒ М.: «ИНСАН», 1999. – 416 с.

Priymak S. G. Functional State the Cardiovascular System of Students

Involved in the Group of Sports-Pedagogical Perfection / S. G. Priymak //

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology,

V (57), Issue: 129, 2017. – P. 33–36.


Пристатейна бібліографія ГОСТ