DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.137670

ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ» ТА «ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ» МАЙБУТНЬОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

Анатолій Саблук

Анотація


У статті поставлено мету, згідно якої розкрито зміст понять «професійне зростання» та «професійне становлення», здійснено їх порівняльну характеристику. Використано теоретичний метод – аналіз наукових джерел, що дало змогу визначити мету дослідження, уточнити сутність понять «професійне зростання» та «професійне становлення». Відповідно, розкрито зміст понять «професійне зростання» та «професійне становлення». Встановлено, що процес професійного становлення не може бути обмежений лише одним етапом, він займає весь період активної професійної діяльності та підготовки до неї, а професійному зростанню майбутньої медичної сестри сприяє глибоке розуміння особливостей обраної професії, її значущість для суспільства, усвідомлений професійний вибір і системна робота над собою.

Ключові слова


професійне зростання; професійний вибір; професійне становлення; професійна позиція; особистісне самовдосконалення; майбутня медична сестра; професійна діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабич М. Я. Формування професійних якостей майбутнього молодшого медичного спеціаліста як психологічна проблема. / Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 22–23 квіт. 2011 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 102–103.

Балашов Л. Е. Философия : учебник. 4-е изд., испр. и доп. /

Л. Е. Балашов. ‒ Москва : Дашков и К°, 2012. ‒ 612 с.

Бастракова Е. Г. Профессиональное становление личности

медицинского работника среднего звена (на примере медицинской

сестры): дисс. … канд. психол. наук : 19.00.13 / Бастракова Елена

Геннадьевна. ‒ Калуга, 2003. ‒ 207 с.

Борисюк Л. О. Наукові підходи до професійної підготовки фахівців

медсестринської справи. / Науковий вісник Національного

університету біоресурсів і природокористування України. Серія :

Педагогіка. Психологія. Філософія. – Київ, 2015. – Вип. 208, Ч. 1. –

С. 24–29.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1736 c.

Закусилова Т. О. Формування фахових умінь та навичок у контексті

професійної компетентності майбутніх медичних сестер : теоретичний

аспект. // Український психолого-педагогічний науковий збірник. –

– № 8. – С. 33–37.

Климов Е. А. Образ мира в разнотипных профессиях. / Е. А. Климов – Москва : Изд-во МГУ, 1995. – 222 с.

Колісник-Гуменюк Ю. Концептуальні основи формування професійно-етичної культури майбутніх медиків // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2011. – № 5. – С. 23–32.

Кудрявцев Т. В. Психологический анализ динамики

профессионального самоопределения личности. / Кудрявцев Т. В., Шегурова В. Ю. // Вопросы психологии. – 1983. – № 2. – С. 51–59.

Латинско-русский словарь. Около 50 000 слов. / сост. И. Х. Дворецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Русский язык, 1976. – 482 с.

Неловкіна-Берналь О. А. Формування професійної спрямованості

студентів медичних спеціальностей на початковому етапі навчання :

автореф. дис. … канд. пед. наук. – Луганськ, 2010. – 23 с.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. / Ожегов С. И.,

Швецова С. Ю. – 4-е изд., доп. – Москва : Азбуковник, 1997. – 944 с.

Про затвердження Концепції розвитку вищої медичної освіти в Україні: Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Академії медичних наук України від 12.09.2008 р. № 522/51. URL:

http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=12141 (дата звернення: 18.08.2017).

Сабадашин Р. О. Методологія застосування алгоритмів при підготовці майбутньої медичної сестри. / Сабадашин Р. О., Маркевич О. В., Рижковський В. О. // Медсестринство. – 2014. – № 2. – С. 18–21.

Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – Москва : Республика, 2001. – 720 с.

Adler A. Science of Living. – New York : Garden City, 1929. – 126 p.

Holland Y. L. Explorations of a theory of vocational choice. // Journal of Applied Physics. – 1968. – Vol. 52, No 1. – Р. 181–192.

Parsons F. The vocational bureau first report to Executive Committee & Trustees 1908. Appendix history of vocational guidance / ed. I. M. Brever. – New York; London, 1942. – Р. 132–151.

Super D. E. Career development occupational choice and vocational

adjustment. / Bull. AJOSP. Luxembourg. 1970. – No 22. – P. 15–19.


Пристатейна бібліографія ГОСТ