DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.137672

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Вадим Сідоров

Анотація


У статті автор на основі аналізу наукових досліджень та власного практичного досвіду розкрито суть поняття дистанційного навчання у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму. Автором схарактеризовано підсистему «Дистанційне навчання» як сукупність трьох основних сайтів: сайт Центру електронного навчання (платформа Moodle), авторський сайт В. Сідорова «Система кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму» (платформа Webnode), дистанційний курс «Формування кроскультурної компетентності майбутніх фахівців галузі туризму» (платформа Google Sites).

Ключові слова


дистанційне навчання; кроскультурна підготовка; компетентність; туризм; сайт; дистанційний курс; електронне навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев A. A. Введение в дистанционное обучение / A. A. Андреев // Компьютеры в учебном процессе. – М. : Интерсоциоинформ, 1998. –

№ 2. – С. 25–68.

Гриньова М. В. Саморегуляція: навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова. – Полтава : АСМІ. – 2008. – 286 с.

Демида Б. Системи дистанційного навчання: огляд, аналіз, вибір /

Б. Демида, С. Сагайдак, І. Копил // Вісник Національного університету

«Львівська політехніка». – 2011. – № 694: Комп’ютерні науки та

інформаційні технології. – С. 98‒107.

Деранже Ю. Л. Дистанционному обучению нет альтернативы /

Ю. Л. Деранже // Профессионал. – М., 1999. – № 2. – С. 13–15.

Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія [Електронний

ресурс]: матеріали міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 31 березня

р.) / відп. ред. Л. Б. Ліщинська. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2017. –

с.

Кононец Н. В. Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання

дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів: дис. ...

доктора пед. наук : 13.00.09 / Кононец Наталія Василівна. – Полтава,

– 473 с.

Кухаренко В. М. Дистанційне навчання – педагогічна технологія ХХІ

сторіччя / В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко // Комп’ютерно орієнтовані системи навчання : збірник наукових праць. – 2001. – Вип. 4. – С. 11–15.

Муковіз О. П. Дистанційне навчання у системі неперервної освіти

вчителів початкової школи: теорія та методика: монографія /

О. П. Муковіз. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 393 с.

Олійник В. В. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти і

навчання: організаційно-педагогічне дослідження / В. В. Олійник. – К.: ЦІППО, 2001. – 36 с.

Солодка А. Міжнародна освіта та кроскультурне навчання в

американському освітньому просторі / А. Солодка // Наукові записки

Тернопільського національного педагогічного університету імені

Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – № 4. – С. 176‒183.

Хуторской А. В. Эвристический потенциал дистанционного обучения / А. В. Хуторской // Школьные технологии. – 1999. – № 5. – С. 236–247.

Bennett M. J. A developmental approach to training for intercultural

sensitivity / M. J. Bennett // A International Journal of Intercultural

Relations. 1986, vol. 10. Р. 179–196.


Пристатейна бібліографія ГОСТ