DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.137678

ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА ЯК ОСОБЛИВОЇ КАТЕГОРІЇ МОЛОДІ

Мирослава Ткачук

Анотація


Метою статті є висвітлення сутнісних характеристик студентства як соціально-демографічної групи українського суспільства та визначення особливостей формування гуманістичних цінностей студентської молоді. На основі аналізу сучасних наукових досліджень встановлено, що базові цінності студентства зазнають більшої трансформації, ніж у інших соціальних прошарків, а практична реалізація задач формування гуманістичних цінностей студентської молоді супроводжується низкою труднощів об’єктивного й суб’єктивного характеру.

Ключові слова


заклад вищої освіти; студентство; гуманізм; ціннісні орієнтації; духовно-моральний розвиток; українська соціокультурна реальність; криза вищої освіти; ринкові відносини; прагматизм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Барабаш О. В. Проблема осмислення цінностей і пріоритетів як

компонент формування філософськи обґрунтованого світогляду

студентства / О. В. Барабаш, О. М. Варипаєв // Всебічний розвиток

особистості студента: Матеріали науково-практичної конференції / За

ред. академіка АПН України Д. О. Тхоржевського. – Ірпінь, 2001. –

С. 9–16.

Бєланова Р. А. Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних

університетах (Україна – США) / Р. А. Бєланова. – К.: Університетське

вид-во Пульсари, 2002. – 216 с.

Делінгович Л. В. Педагогічні засади мистецтва виховання (позаурочна виховна робота у ВНЗ) / Л. В. Делінгович. – Кіровоград: Центрально- Українське видавництво, 2010. – 251 с.

Дорошенко К. Г. Формування гуманістичного ідеалу – умова

всебічного розвитку особистості студента / К. Г. Дорошенко //

Всебічний розвиток особистості студента: Матеріали науково-

практичної конференції / За ред. академіка АПН України

Д. О. Тхоржевського. – Ірпінь, 2001. – С. 58–65.

Запесоцкий А. И. Молодежь в современном мире: проблемы

индивидуализации и социально-культурной интеграции. – СПб: ИГУП,

– 350 с.

Маніфест гуманної педагогіки / Ш. О. Амонашвілі, Д. М. Маллаєв,

С. Л. Крук та ін. [Міжнародний центр гуманної педагогіки]. –

Хмельницький, 2011. – 63 с.

Овчаренко Г. Е. Педагогічні умови соціалізації студентів мистецько-

педагогічної спеціальності у позанавчальній діяльності: автореф. дис.

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / Г. Е. Овчаренко. – Луганськ, 2005. – 20 с.

Пащенко Д. І. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів: Монографія / Д. І. Пащенко. – К.: Науковий світ, 2005. – 370 с.

Савченко С. В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської

молоді в позанавчальній діяльності в умовах регіонального освітнього

простору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук /

С. В. Савченко. – Луганськ, 2004. – 42 с.

Фініков Т. В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна /

Т. В. Фініков. – К.: Таксон, 2002. – 176 с.

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме: Проблемы человека в западной

философии / М. Хайдеггер. – М.: Прогресс, 1988. – С. 22–49.


Пристатейна бібліографія ГОСТ