DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.137681

КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Вікторія Чекаленко

Анотація


Висвітлено проблему дозвілля та дозвіллєвої діяльності, взаємодію між ними. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел обґрунтоване у часовому вимірі розвиток поняття «дозвілля». Окреслено трактування сучасними та зарубіжними науковцями. Виявлено, що дозвілля виступає однією із характеристик діяльності сучасної молоді; сутності цього поняття уточнено його змістову сторону та підходи його вивчення. Зроблені у статті висновки можуть бути використані під час теоретичного обґрунтування та практичної розробки організації дозвіллєвої діяльності студентської молоді.

Ключові слова


дозвілля; дозвіллєва діяльність; молодь; студентська молодь

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабенко Н. Б. Вплив соціально-культурної сфери на соціалізацію

особистості / Н. Б. Бабенко // Культура і сучасність. ‒ 2009. ‒ № 1. ‒

С. 141‒147.

Бєлецька І. В. Специфіка та зміст молодіжного дозвілля / І. В. Бєлецька // Соціальна педагогіка: теорія та практика / І. В. Бєлецька – 2008. – №2. – С. 26‒31.

Брилін Б. А. Педагогічні проблеми організації вільного часу школярів / Б. А. Брилін // Педагогіка і психологія / Б. А. Брилін., 1996. – №4 (13). – С. 72‒78.

Владимирова А. П. Труд и рекреация / Владимирова А. П. // Духовно-ценностные ориентиры массовых действий людей: Тезисы докладов республиканской межвузовской научной конференции. Гродно, 1992. – 165 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник /

С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с

Гутник І. М. Педагогічні засади організації дозвілля підлітків засобами української народної педагогіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.06 «Теорія, методика і організація культурно-просвітницької діяльності» / І. М. Гутник – Київ, 2006. – 22 с.

Дюмазедье Ж. Р. Труд и досуг (в «Трактате по социологии труда») /

Дюмазедье Ж. Р., 1962.

Енциклопедія Сучасної України / [за ред. І. М. Дзюби,

А. І. Жуковського]. – К. : 2008. – Т.8. – 950 с.

Кравченко А. И. Социология: Словарь / А. И. Кравченко. – М., 1997. – 240 с.

Максимовська М. О. Соціальне виховання засобами дозвілля:

проблеми та перспективи // Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді. Зб. наук. праць. Вип. 14, кн. II. – К., 2010. – С. 70‒179.

Минц Г. И. Свободное время: желаемое и действительное / Г. И. Минц. – М., 1978. – 64 с.

Михайлова Л. И. Социология культуры / Л. И. Михайлова. – М.: Гранд, 1999. – 332 с.

Панчук К. М. Дозвіллєва діяльність молоді як наукова проблема /

К. М. Панчук // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та

учнівської молоді : зб. наукових праць / К. М. Панчук – Камянець-

Подільський: видавець Зволейко Д. Г., 2009. – Вип.13. – Кн.1. –

С. 526–533.

Пащенко С. Ю. Підготовка соціальних педагогів до організації

освітньо-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді: автореферат дис. на

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика

професійної освіти» / Пащенко С. Ю. – Київ, 2000. – 23. с.

Яременко Н. В. Підготовка майбутніх учителів до організації

дозвіллєвої ігрової діяльності учнів основної школі : дис. … канд. пед.

наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н. В. Яременко. – Біла Церква, 2006. – C. 175-176.

Kaplan M. Leisure: theory and policy [Электронный ресурс] / M. Kaplan. – N. Y., 1975. – 464 p. – Режим доступу до ресурсу:

http://cart.payments.ebay.co.uk/sc/add?ssPageName=CART:ATC&item=ii

d:131004953275,qty:1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ