DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.137685

АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ТА ДОСВІДУ МИНУЛИХ РОКІВ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СЛУЖБ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Людмила Штефан, Юлія Бекетова

Анотація


Мета статті полягає у визначенні перспектив творчого використання ідей та досвіду 20‒90-х років ХХ століття в діяльності сучасних шкільних соціально-педагогічних служб. Для цього використано логіко-структурні та ретроспективні методи. У процесі наукового пошуку встановлено, що до перспектив творчого використання ідей та досвіду минулих років у діяльності сучасних шкільних соціально-педагогічних служб варто віднести: організацію колективного виховання, дозвілля дітей та учнівського самоврядування; широке залучення їх до трудової діяльності; організацію професійної освіти учнів.

Ключові слова


ідеї; досвід; діяльність; учень; соціально-педагогічна служба; перспективи; актуалізація; загальноосвітній навчальний заклад.

Повний текст:

PDF

Посилання


Альохін М. М. Організація учнівського самоврядування в сучасній

українській школі: мотивація та стимулювання учнів [Електронний

ресурс] / М. М. Альохін // Освітологічний дискурс. – 2015. – № 2. – С. 1‒11.

Берулава М. Н. Нация в опасности / М. Н. Берулава // Педагогика. –

– № 5. – С. 3–6.

Бикасова С. А. Становлення та розвиток соціально-педагогічної служби у загальноосвітніх школах України (20–90-ті роки ХХ століття) / Автор. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спец. 13.00.01, C. А. Бикасова. – Харків, 2015. – 20 с.

Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»)

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/896-93-n

Зубова О. С. Соціокультурні умови трансформації сімейного виховання в добу інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / О. С. Зубова // Вісник Харківської державної академії культури. – 2009. – Вип. 27. – С. 256‒263. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_ 2009_27_31.pdf

Кирикович Т. Е. Новые задачи профориентационной работы школы в связи с современными тенденциями развития информационного

общества / Т. Е. Кирикович // Пермский педагогический журнал. –

– № 4. – С. 119‒122.

Лист Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 року № 1/9- 77 «Про розвиток учнівського самоврядування» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kadrovik01.com.ua/regulations/2340/2585/2591/304050/

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf

Рижанова А. Соціальна педагогіка як галузь педагогіки / А. Рижанова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 4. –С. 15–21.

Тарасова Т. В. Моделювання превентивного виховного середовища

сучасної сільської школи: проблеми, перспективи [Електронний

ресурс] / Т. В. Тарасова // Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді. – 2013. – Вип. 17(2). – С. 338‒347. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tmpvd_2013_17(2)__39.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ