DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.148992

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ірина Бей

Анотація


У статті представлено теоретичні та практичні аспекти формування позитивної мотивації студентів до використання проектних технологій у майбутній професійній діяльності вчителя іноземної мови. Обґрунтовано сутнісні характеристики понять «мотивація», «мотив», «інтерес», розглянуто їх види та сфери функціонування. Запропоновано зразки анкетування майбутніх учителів іноземних мов з метою визначення стартового рівня сформованості мотивації до проектної діяльності; окреслено провідні мотиви студентів до використання проектних технологій у майбутній професійній діяльності; зроблено висновок про те, що у структурі мотивів майбутніх фахівців домінує внутрішня мотивація, змістовно пов’язана з навчальною діяльністю.

Ключові слова


мотивація; майбутні вчителі іноземних мов; проектні технології; заклади вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Український педагогічний словник / авт.-уклад. С. Гончаренко. Київ: Либідь, 1997. 376с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2004. 351 с.

Левченко Т. І. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності: монографія. Вінниця: Нова книга, 2011. 322 с.

Маркова А. К. Формирование мотивации учения: кн. для учителя. Москва: Просвещение, 1990. 192 с.

Пахомова Н. Г. Мотивація як основа формування інтегративних знань у процесі професійної підготовки. Психологія і особистість. 2017. № 1(11). С. 223–236.

Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: навч. посіб. 3-тє вид., доповн. Київ: Академвидав, 2012. 528с.

Смовженко Л. Сучасні підходи до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2014. Вип. 61. С. 244–250.

Чайка В. М. Основи дидактики: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2011. 240 с.