№ 2 (2018)

Зміст

Статті

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Людмила Андрощук 7-16
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Ірина Бей 17-25
ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ УЧИТЕЛЬСЬКИХ ІНСТИТУТІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Анна Бондаренко 26-35
ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ІНОЗЕМНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Олександра Борисенко 36-45
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПОНЯТЬ У ДІТЕЙ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДОЗНАВСТВА PDF
Надія Голуб, Володимир Голуб 46-58
ПРОФЕСІЙНА МОВНОКОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Лілія Дмитрук 59-65
РОЗВИТОК АНГЛОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ВОКАЛЬНОМУ ВИКОНАВСТВІ: МЕТОДИЧНИЙ ДИСКУРС PDF
Олена Єрошенко, Інна Щербіна 66-78
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯОРІЄНТОВАНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ PDF
Ольга Завидівська 79-88
РОЗВИТОК ГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ PDF
Оксана Заїка 89-98
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ У ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Олексій Караманов 99-107
ІСТОРИЧНИЙ КОНТУР ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ МУЗИКИ PDF
Олена Карпенко, Ольга Ночовка 108-118
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Марія Клепар 119-130
ТИПОЛОГІЯ СІМЕЙ ЗА РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ PDF
Тетяна Кобилянська 131-142
НАВЧАННЯ РІЗНИХ АСПЕКТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ЗАСАДАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ: СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ PDF
Андрій Кравченко 143-156
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ PDF
Лілія Моргай 157-165
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ В УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Світлана Нестуля 166-176
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ PDF
Любов Овчиннікова 177-184
ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Катерина Павелків 185-196
АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Борис Пантюхов 197-210
ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ У НИХ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Євген Підлісний 211-223
ЗМІСТОВА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ PDF
Олена Самодумська 224-232
КІТЧЕВІ ПІСНІ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ PDF
Василь Семенчук 233-243
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Лариса Шевцова 244-253
ОСНОВИ ЦІЛІСНОГО ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Оксана Шевчук 254-263
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Інна Шкарбан 264-271
РОЗВИТОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ОХОРОНИ ПРАЦІ PDF
Галина Шукалюк 272-281
РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ЛІНГВОСАМООСВІТИ PDF
Олександр Шумський 282-290